تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-02:57 ق.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه

موضوع : بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادا… رستمی

رشته: حقوق خصوصی

مقطع : کارشناسی ارشد

سال ورود: 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده

مقدمه

طرح تحقیق

الف- بیان مسئله

ب-اهداف تحقیق

پ- پیشینۀ تحقیق

ت-روش تحقیق

ث-سؤالات تحقیق

ج-فرضیه های تحقیق

1-فصل اول کلیات ،تعاریف و  مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………1

1-1 -مفهوم تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-مفهوم اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-1-مفهوم لغوی اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………2

1-2-3-1-توافق اراده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-3-2-ایجاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-3-3-قبول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-4-اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-5-موانع آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-5-1-قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-5-2-نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-5-3-اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی …………………………………………………………………………………………………………..12

1-3-1-تفاوت رضا و اراده …………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-4-عیوب اراده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-1-اکراه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………. 17

1-5-1-حسن نیت در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5-2-حسن نیت در سنت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………..18

1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس……………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

1-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..28

1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….28

1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………29

1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29

1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………33

2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………………………34

2-1 –قلمرو تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-عملیات فریبنده مدلِّس………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- عناصر تدلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-2-عنصر مادی تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-3-عنصر روانی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-انواع تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) …………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ………………………………………………………………………………………………………….41

2-3-4-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………45

2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ……………………………………………………………………………………………………….48

2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………………49

2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………50

2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4-2-اکراه و تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن  …………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-3-تدلیس و قاعده غرور ………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-4-4-تدلیس و عیب ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-5-تدلیس و غبن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………… 59

2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ………………………………………………………………………………………………..61

2-5-1- تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………………………………………………..63

2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون   ………………………………………………………………………………………..65

3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت  ………………………………………………………………………………67

3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ………………………………………………………………………………………………………………67

3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم …………………………………………………………………………………………………73

3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق ………………………………………………………………………………………………….74

3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….74

3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………….74

3-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-1-انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………..78

3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد…………………………………………………………………………………………………..79

3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین ………………………………………………………80

3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین …………………………………………………………………………………80

3-3-4-جواز انتقال منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-4-اسقاط خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………….82

3-6-اعلام فسخ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ……………………………………………………………………………………………………….. 83

3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل ……………………………………………………………………………………………………….. 84

3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ………………………………………………………………………………………………………… 84

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

 

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 02:15 ق.ظ

Superb write ups. With thanks.
cialis authentique suisse click here take cialis prezzo cialis a buon mercato are there generic cialis tesco price cialis cialis for sale buying cialis on internet cialis kaufen wo cialis generic availability no prescription cialis cheap
http://itvilli.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:23 ق.ظ

Amazing stuff, Thanks!
tadalafil 20 mg buy cialis purchasing cialis on the internet dose size of cialis cialis taglich cialis purchasing cialis bula buying brand cialis online best generic drugs cialis weblink price cialis
http://prewemrhon.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:45 ب.ظ

Fantastic postings, Appreciate it!
viagra vs cialis cialis et insomni how much does a cialis cost cialis dosage amounts venta cialis en espaa cialis coupons cialis generic availability cialis efficacit cialis 5mg prix callus
buy cialis online reviews
شنبه 1 تیر 1398 02:48 ق.ظ

You said this exceptionally well!
venta de cialis canada deutschland cialis online price cialis best cialis canada we use it 50 mg cialis dose enter site natural cialis cialis purchasing prices for cialis 50mg sublingual cialis online cialis tadalafil online
http://prevpokce.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis prezzo in linea basso cialis 05 effetti del cialis when can i take another cialis buy brand cialis cheap buying cialis in colombia can i take cialis and ecstasy cialis generic cialis 20 mg effectiveness cialis for sale
cialis 5 mg buy
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:05 ب.ظ

Kudos! A lot of knowledge.

legalidad de comprar cialis generic cialis in vietnam pastillas cialis y alcoho cialis prices in england when can i take another cialis generic cialis review uk canadian cialis look here cialis order on line buy cialis uk no prescription if a woman takes a mans cialis
brand cialis nl
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:48 ب.ظ

You actually suggested this perfectly.
cialis 50 mg soft tab cialis without a doctor's prescription buy cialis side effects for cialis cialis reviews cialis 5mg cialis ahumada rx cialis para comprar cialis patent expiration prix de cialis
cheapest cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:09 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous facts.

generic cialis levitra when can i take another cialis low cost cialis 20mg ou trouver cialis sur le net pastillas cialis y alcoho buy cheap cialis in uk cialis 100 mg 30 tablet best generic drugs cialis import cialis viagra vs cialis vs levitra
http://liagiry.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:41 ق.ظ

Reliable posts. Thank you.
cialis 5 mg brand cialis generic buy online cialis 5mg cialis qualitat how do cialis pills work tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis cost cialis kaufen wo cialis dosage
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:36 ب.ظ

Tips effectively used!.
cialis generic tadalafil buy cialis patent expiration non 5 mg cialis generici cialis rckenschmerzen cialis daily bulk cialis cialis coupons printable cialis for sale in europa buy generic cialis cialis coupons printable
http://anarba.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:37 ق.ظ

Cheers, Loads of information!

achat cialis en suisse acheter cialis meilleur pri achat cialis en itali wow cialis tadalafil 100mg we recommend cheapest cialis usa cialis online cialis 200 dollar savings card deutschland cialis online buy online cialis 5mg buy cialis uk no prescription
http://soanamu.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:00 ب.ظ

With thanks! Plenty of posts.

side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis coupons printable prix cialis once a da cialis pills price each link for you cialis price buying cialis in colombia cialis generico lilly tadalafil 5mg
http://ceumiscand.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:58 ب.ظ

You've made the point!
cialis sicuro in linea cialis kaufen wo 40 mg cialis what if i take il cialis quanto costa cialis for sale buy cialis online nz cialis generico online cialis rckenschmerzen look here cialis cheap canada cialis 20mg prix en pharmacie
http://stinincha.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:01 ق.ظ

You expressed this terrifically!
acquisto online cialis female cialis no prescription cialis 10 doctissimo canadian drugs generic cialis legalidad de comprar cialis cialis baratos compran uk sublingual cialis online generic cialis 20mg tablets cialis daily new zealand low cost cialis 20mg
http://ovager.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Wow a lot of terrific knowledge.
generic cialis levitra cialis patent expiration tadalafil 20 mg cialis kaufen wo cialis 5 mg funziona generico cialis mexico cialis cost cialis for bph cialis flussig the best choice cialis woman
http://matengasb.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

You have made your stand quite well!!
safe dosage for cialis canadian drugs generic cialis cialis professional from usa where to buy cialis in ontario prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cut in half tadalafil 20mg online prescriptions cialis cialis coupon
cialis on sale in usa
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:41 ق.ظ

Amazing many of wonderful knowledge!
cialis prezzo al pubblico trusted tabled cialis softabs viagra vs cialis cialis kaufen cialis for bph canadian cialis cialis daily dose generic cialis canada only now cialis 20 mg we use it 50 mg cialis dose
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Kudos! I value it!
cialis rckenschmerzen cialis manufacturer coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis without a doctor's prescription purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei cialis alternative how does cialis work cialis generic
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:38 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis cost canadian cialis click now cialis from canada generic low dose cialis how much does a cialis cost cialis ahumada cialis canada cialis cost cialis price in bangalore we recommend cheapest cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:57 ب.ظ

Seriously lots of superb tips.
prescription doctor cialis wow cialis 20 we like it cialis price cialis for sale south africa cialis ahumada cialis tadalafil tadalafil generic generic low dose cialis cialis dosage recommendations viagra vs cialis vs levitra
viagra patent expiration
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.
improve erectile dysfunction
شنبه 28 اردیبهشت 1398 03:45 ب.ظ
walgreens pharmacy pharmacy http://viagralim.us walgreens pharmacy pharmacy !
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is in fact fastidious.
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Whoa plenty of amazing advice!
brand cialis generic cialis 30 day sample cuanto cuesta cialis yaho no prescription cialis cheap tadalafil generic cialis levitra we recommend cialis info cialis canada cialis online napol acheter cialis meilleur pri
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:29 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of material!

buy cialis cheap 10 mg comprar cialis navarr cialis canada on line low dose cialis blood pressure tadalafil 20 mg cialis purchasing acheter cialis meilleur pri cialis mit grapefruitsaft if a woman takes a mans cialis cialis prezzo di mercato
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:55 ب.ظ

Kudos, I enjoy this.
cialis tablets australia cialis daily reviews cialis kaufen cialis prezzo di mercato cialis prezzo in linea basso precios de cialis generico cialis 20 mg cost il cialis quanto costa prices for cialis 50mg how much does a cialis cost
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:12 ق.ظ

This is nicely expressed. .
wow cialis tadalafil 100mg buy name brand cialis on line cialis usa cost cialis 20 mg best price cialis 5 effetti collaterali cialis pills boards non 5 mg cialis generici sialis cialis sans ordonnance generic low dose cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:40 ب.ظ

You have made your point!
enter site natural cialis cialis 20 mg effectiveness compare prices cialis uk sublingual cialis online cialis 20 mg cut in half enter site very cheap cialis enter site very cheap cialis cialis for sale generic cialis pill online cialis generic availability
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Superb write ups. Cheers.
cialis per paypa when can i take another cialis deutschland cialis online are there generic cialis we use it cialis online store cialis side effects import cialis dosagem ideal cialis buy name brand cialis on line female cialis no prescription
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:56 ب.ظ

Great advice. With thanks!
buy generic cialis cialis generika 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price cialis soft tabs for sale buy online cialis 5mg cialis cuantos mg hay cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations click here to buy cialis
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:19 ق.ظ

You actually stated that adequately.
cialis cuantos mg hay cialis free trial legalidad de comprar cialis cialis cost if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse comprar cialis navarr cialis online holland bulk cialis when can i take another cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30