تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

پایان نامه بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-01:34 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تویسرکان

گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

عنوان

بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

استاد راهنما:

دکتر علی محمد برنا

 

استاد مشاور:

دکتر ذبیح مطهری خواه

 

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

شرح و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

تاریخچه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

پرسشهای  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

روش کار و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

وا‍‍‍‍ژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: بررسی مفهوم شناسی سِحر و دیدگاههای مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسی سِحر از نظر لغوی و اصطلاحی

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سِحر…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-1- معنای لغوی سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1-2- معنای اصطلاحی سحر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-1- معنای اصطلاحی سحر از دیدگاه فقهای شیعه……………………………………………………………………………………………… 13

1-1-2-2- چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2- آیا چشم زخم واقعیت دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-1- پیشینه ی سحر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-1-1- تاریخچه جادوگری در ملل مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1-2- سحر در عصر حاضر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-1-1-1- سحر از دیدگاه فقها و علمای دین……………………………………………………………………………………………………………… 19

بخش دوم: ماهیّت سِحر و جادو و تاریخچه آن

1-2-2- مفهوم سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1- تاریخچه سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-2- چگونگی تأثیر سحر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-3- استفاده از سحر برای مبارزه با قرآن و پیامبر……………………………………………………………………………………………………. 28

1-2-3-1- جادوگری از نظر تورات……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

1-2-3-2- تأثیر تکوینی سحر به اذن خدا…………………………………………………………………………………………………………………… 29

1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد………………………………………………………………………………………………………………. 30

بخش سوم: تمایز بین معجزه ، کرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟

1-2-4-1- مفهوم معجزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-4-2- تمایز بین معجزه و سحر از دیدگاه قرآن کریم…………………………………………………………………………………………….. 34

1-2-5- تعاریفی دیگر از تفاوت سحر با معجزه ……………………………………………………………………………………………………………. 36

1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1-2-5-2- تمایز کرامت و سحر از نظر فقهی……………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-2-6- تعریف طلسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روایات

بخش اول: جایگاه سحر از دیدگاه قرآن کریم

1-2-6-1- سحر از دیدگاه قرآن کریم…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

1-2-6-2- منشاء کفر ساحران از دیدگاه قرآن کریم…………………………………………………………………………………………………….. 46

1-2-7- یِأجوج و مِأجوج……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

1-1-7-1- قرآن و عهد عتیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

1-2-7-1- انواع معنی سحر در قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………….. 51

1-2-7-2- ساحری کردن از نظر قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………… 52

1-2-8- سحر و پیامبران در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

بخش دوم: سحر و جادو در روایات و کلمات فقها

1-2-8-1- سحر از دیدگاه روایات………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

1-2-8-2-اسلام و علوم غریبه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

1-2-9-حکم تعلیم سحر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حدیث………………………………………………………………………………………………………………………… 61

1-2-9-2- حکم فقهی سحر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

1-2-9-3- آیا جادوگری در ادیان دیگر هم مردود شناخته شده است یا این که فقط در دین اسلام این طور است؟…………….. 63

بخش سوم: مقایسه دیدگاههای روایات و جامعه شناسان  در مورد سحر

1-2-9-5- معنای جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علمای دینی و متون دینی ما یکی نیست ، هر چند بسیار به هم نزدیک است……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2-9-6- بطلان و بی ثمری سحر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

1-2-9-7- آیا می شود به ساحران مراجعه نمود؟…………………………………………………………………………………………………………. 74

1-2-10- علائم دعا نویسان شرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

1-2-10-1- خصوصیات جادوگران حیله گر………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: بررسی انواع مصادیق سحر و جادو و تشریح اعمال مرتاضان و دراویش

بخش اول: تردستی (شعبده یا چشم بندی) ، پیش گویی و جن گیری

1-2-10-2- تردستی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

2-1- تردستی از نظر فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

2-1-1- انواع تردستی و تاریخچه ی آن………………………………………………………………………………………………………………………. 79

2-1-2- پیش گویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-1-2-1- پیش گویی از نظر فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

2-1-2-2- روایاتی درباره ی پیش گویی……………………………………………………………………………………………………………………… 81

2-2- آیات قرآن در مورد پیشگویی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-1- اشاره به حرکت زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

2-2-2- پایه و اساس علم و نجوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

2-3- ماده اولیه جن چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-3-1- جن گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-1- جن گیران چطور افرادی هستند؟……………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-3-2- تسخیر جن از نظر فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-4- همه چیز درباره ی جن از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………………………….. 90

2-4-1- آیا از جن باید ترسید؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بخش دوم: کهانت

2-4-1-1- کهانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

2-4-1-2- خبر دادن از آینده به کمک شیاطین نوعی شرک است………………………………………………………………………………… 96

2-4-2-کهانت از نظر قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

2-4-2-1- انواع کهانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

2-4-2-2- حکم کهانت از نظر فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………… 102

2-5- کاهنان و خبر بعثت پیامبر………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-5-1- مرتاضان و دراویش که هستند؟……………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-5-1-1- سحر با کمک اجنه و با تسخیر جن……………………………………………………………………………………………………………. 105

2-5-1-2- تأثیر اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراویش…………………………………………………………………………………………….. 106

2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراویش………………………………………………………………………………………….. 107

2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده ای که مستند به اسباب طبیعی و عادی نیستند……………………………………………………….. 108

2-5-2-2- تأثیر اراده در افراد خارق العاده…………………………………………………………………………………………………………………… 109

بخش سوم: چشم زخم ، علم هیپنو تیزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراویش

2-5-3- چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111

2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم…………………………………………………………………………………………………………………………. 111

2-5-3-1- چشم زخم و واقعیت آن از نظر روایات………………………………………………………………………………………………………… 112

2-5-3-2- آیا چشم زخم حقیقت دارد؟………………………………………………………………………………………………………………………. 113

2-5-4- یک داستان باورنکردنی برای باور کردن………………………………………………………………………………………………………….. 113

2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

2-5-4-2- اهمیت مجزا کردن خرافات از چشم زخم با ذکر مثال…………………………………………………………………………………… 115

3-1- تعویذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم……………………………………………………………………………………………………… 116

3-1-1- هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

3-1-1-2- تاریخچه هیپنوتیزم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

3-1-2- روش های هیپنوتیزم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

3-1-2-1- روش کیاسون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123

3-1-2-2- در روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

3-2- توصیفی دیگر از هیپنوتیزم و اینکه هیپنوتیزم از نظر فقهی چه حکمی دارد؟……………………………………………………………. 124

3-2-1- تعریف هیپنوتیزم از دیدگاه نظریه پردازان………………………………………………………………………………………………………. 125

3-2-1-1- چگونگی صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان……………………………………………………………………………………………….. 128

3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمی و فلسفی……………………………………………………………………………………………………………… 129

3-2-2- شبهاتی در مورد مسئله احضار ارواح……………………………………………………………………………………………………………….. 129

3-2-2-1- احضار ارواح از دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………………………………………. 133

3-2-2-2- تشریح ابعاد احضار روح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

3-3- کلی گویی و احضار ارواح…………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

3-3-1- جلسه ی ارتباط با ارواح…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 149

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156

 

 

چکیده

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه66 معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان کلیدی: سِحر و جادو – تردستی – پیش‌گویی- کهانت- جن‌گیری

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
when viagra fails what next
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Good web site you've got here.. It's hard to find high quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!
How we can increase our height?
جمعه 17 شهریور 1396 07:56 ب.ظ
This is a topic which is close to my heart... Cheers!

Exactly where are your contact details though?
http://iraperrelli.blogas.lt
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:37 ق.ظ
I enjoy reading an article that will make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 02:30 ق.ظ
What's up Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so
then you will absolutely take nice knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر