دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

 

پایان­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

گرایش: عمومی

 

عنوان:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

 

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حبیبی

 

استاد مشاور:

دکتر سید باقر میر عباسی

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………… 9

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………….. 14

2-4 صلاحیت دیوان ……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5 قضات دیوان ………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-1اقامه دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت …………………………………………………………………………………………… 25

2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان ………………………………………………………………………………………………….. 28

2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی…………………………………………………….. 30

2-7  صدور رای وحدت رویه…………………………………………………………………………………………………….. 38

2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی…………………………….. 38

2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی……………………………………………………………. 40

2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………………………………… 44

2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر……………………………………………………………………………………………….. 53

2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی ……………………………………………………………………………… 56

2-11- اجرای احکام …………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان………………………………………………………………………………………………… 62

3-2- موارد صدور رای به انفصال………………………………………………………………………………………………… 66

3-3- ماهیت رای صادره………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-3- 1ماهیت کیفری انفصال…………………………………………………………………………………………………….. 68

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال……………………………………………………………………………………………………. 69

3-3-3 ماهیت اداری انفصال……………………………………………………………………………………………………… 70

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال………………………………………………………………………………………………. 70

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71

3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79

3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83

3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88

3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 104

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید