دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 حقوق و جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

 

استاد راهنما :

جناب دکتر سید محمود مجیدی

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف ) ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج ) پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

و ) روش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

ی ) سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهیم ، پیشینه و درآمدی برارکان کلاهبرداری ………………………………………….. 7

مبحث نخست : واژه شناسی و در آمدی برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه………………………………………… 8

گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ب) مانور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ج: مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه……………………………………………………………………………………………………………………… 14

الف) تفکیک از سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ب) تفکیک از خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

گفتار نخست : رکن قانونی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

الف ) درحقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1- در دوران قبل از انقلاب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-  در دوران پس از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

ب ) در حقوق عراق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار دوم : رکن مادی حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………. 32

الف ) رفتار مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ب )  موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

ج ) وسیله و اهمیت آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

د ) اغفال مجنی علین ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

و ) نتیجه مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

رکن مادی حقوق عراق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1- ارتکاب فعل مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2- موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم : رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف ) اهمیت رکن روانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

ب ) اجزاء رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

سوء نیت عام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

سوء نیت خاص …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

رکن روانی در حقوق عراق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل دوم : ضمانت های اجرای کیفری ……………………………………………………………………………… 57

مبحث نخست : اقسام مجازات ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 58

گفتار نخست : مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : مجازات های تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات ………………………………………………………………………………………………………………. 62

گفتار نخست : عوامل عام  تشدید کننده ……………………………………………………………………………………………………….. 62

الف ) تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

ب ) تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

گفتار دوم : عوامل خاص مشدده ……………………………………………………………………………………………………………………… 66

الف ) کیفیات شخصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ب ) کیفیات عینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم : عوامل ارفاقی مجازات ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

الف ) تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

ب )  تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

د) آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82


چکیده:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.

با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛

از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛

در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.

پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.

در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.

با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.

کلید واژگان: 1- کلاهبرداری، 2- مانور متقلبانه، 3- مال، 4- اغفال

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید