تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-02:53 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

 

بررسی  تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

 

استاد راهنما :

دکتراحمد رمضانی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کلیات پژوهش،چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق………………………………..

فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………… 4

2ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3 پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش های  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7- مشکلات وموانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق…………………………………………………. 12

 • مبحث اول :مفهوم جرم…………………… 12
 • گفتار اول: تعریف لغوی ومفهومی جرم:……………….. 13
 • گفتار دوم: جایگاه جامعه شناسی جنایی در حقوق جزا……. 13
 • گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم………………. …..14

1-در سطح خانواده………………………………… 14

1-1سکونت در محلات جرم خیز ……………………….. .15

2-1خانواده های نابسامان……………………….. ..15

2-در سطح رفتارها……………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتی ونابرابری اجتماعی…………………… ….16

2-2فقر اقتصادی………………………………………. 16

3-درمحیط  تحصیلی ……………………………………. 16

1-3محیط فرهنگی………………………………………. 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 • مبحث دوم تعریف مفاهیم :………………… 18
 • گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
 • گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار چهارم :تغییر نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغییر ناموافق یا معکوس…………………………….. 21

2-1تغییر موافق یا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 • مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی …………………………………………… 23
 • گفتار اول: مولفه های سبک زندگی …………………………………………………………………………. 27
 • گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………….. 28

 • مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :…………… 30
 • گفتار اول زیست شناختی وجرم……………………….. 30
 • گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31
 • گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی…………………. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1نظریه ادوین اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39

3-1نظریه جامعه شناختی دورکیم …………………………………………………………………………………………………………………. 33

4-1نظریه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها………… 36

1-1نظریه انحراف فرهنگی ………………………………. 36

2-1نظریه تغییر محیط فرهنگی …………………………… 36

3-1نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ……………….. 38

4-1نظریه وجدان جمعی………………………………….. 38

5-1نظریه انتخاب عقلانی………………………………… 39

6-1نظریه برچسب زنی…………………………………… 39

مبحث ششم :فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..40

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

 • مبحث سوم :مدل مفهومی…………………………….. 41

1-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسی مولفه های سبک  زندگی………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقیق……………………………………….. 45

 • مبحث اول:تعریف عملیاتی………………………………………………………. 46
 • گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف……………. 46
 • گفتار دوم :روش تحقیق…………………………. ….47
 • گفتار سوم :روش نمونه گیری………………………. ..47
 • گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
 • مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل… 51
 • گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته…………………… 51

1-متغیر  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51

1-1بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

 • گفتار دوم :متغیر های مستقل……………………………… …..54

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

1-متغیر سبک زندگی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 59

 • مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها……………………………………………………….60
 • گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60

1-گفتار دوم :پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………..

 • مبحث اول :یافته های توصیفی…………………………………………………………………. 63
 • گفتار اول :متغیر های زمینه ای …………………………………………………………………………………………………………… 63

1-1توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی…………………………………………………………63

2-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………………….63

3-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..67

4-1- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی…………………………………………………………69

5-1- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه ………………………………………………………….73

7-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی………………………………………………………77

9-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری………………………………………………………..81

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 • مبحث دوم :متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….83
 • گفتار اول1—متغیر وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
 • گفتار دوم 2-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87

1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

 • گفتار اول : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………107
 • گفتار دوم پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
 • منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
 • چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
 • ضمایم و پیوست ها………………………………… 115
 • پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85

جدول شماره(14)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92

جدول شماره  (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ………………………………..93

جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96

جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97

جدول شماره (26)  میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103

 

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار  شماره۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69

نمودار شماره۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71

نمودارشماره ۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه.. 75

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد.. 77

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت.. 79

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری.. 81

 

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز 92 با حجم نمونه 384 نفر از میان افراد محدوده سنی 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra para el corazon
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Greetings from Colorado! I'm bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!
lynnhurta.wordpress.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:20 ب.ظ
I think this is among the most significant info for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great,
the articles is really great : D. Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر