دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A  »

رشته حقوق خصوصی

موضوع :

ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما :

 دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور :

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

بهار93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                                        صفحه

مقدمه

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………..

پرسش ها و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………

 

1- فصل اول : مفاهیم ومبانی

مبحث اول – کلیات

گفتاراول – معنای لغوی و اصطلاحی شرط ……………………………………………………

گفتاردوم – معنای لغوی و اصطلاحی عدالت …………………………………………………..

گفتارسوم – مفهوم عدالت در ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتارچهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت ……………………………………………………..

گفتارپنجم – مفهوم تعدّد زوجات ………………………………………………………………..

 

مبحث دوم – نگرش تاریخی

گفتاراول – پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدّد ……………………………………………………

گفتاردوم – تحولات ازدواج مجدّد درحقوق ایران ……………………………………………..

گفتارسوم – تعدّد زوجات در رویه قضایی …………………………………………………….

گفتارچهارم – تعدّد زوجات و محدودیت های ایجاد شده در حقوق کشورهای اسلامی ………….

گفتارپنجم – پیشینه تاریخی مصر و معرفی حقوق مصر …………………………………….

 

2- فصل دوم : ازدواج مجدّد درحقوق مصر ومبانی ازدواج درحقوق اسلام

مبحث اول – ازدواج مجدّد در حقوق مصر

 

مبحث دوم – مبانی ازدواج مجدّد د رحقوق ایران و اسلام

گفتاراول – اسلام تعدّد زوجات …………………………………………………………………

گفتاردوم – فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی،سیاسی-اجتماعی و اخلاقی ……………

گفتارسوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص) …………………………………………..

 

3- فصل سوم : شرایط ازدواج مجدّد

گفتاراول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتاردوم – دیگر شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران ………………

1- قانون مدنی  ……………………………………………………………………………………………..

2- قانون حمایت از خانواده …………………………………………………………………………………

 

 

گفتارسوم – آثارحقوقی ازدواج مجّدد ………………………………………………………..

گفتارچهارم – آثاراجتماعی ازدواج مجدّد ……………………………………………………..

گفتارپنجم – چند مسئله ……………………………………………………………….

 

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………….

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………….

ب) منابع عربی ……………………………………………………………………………

پ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………….

 


 

مقدمه

1- بیان مساله

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید