تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-03:30 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کار شناسی ارشد

گرایش: حقوق خصوصی

    عنوان:

 

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

استاد راهنما:

 

دکتر جلیل مالکی

استاد مشاور:

 

دکتر مجید پوراستاد

زمستان   1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………    1

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………..    2

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..    4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..   5

سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..   6

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….   6

پیشینه و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………….    7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون …………………………………………….  10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ……………………………………………….  12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ………………………………………………..   14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ………………………………………………   14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث……………………………………………………..  14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ……………………………………..   16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ………………………………………………………………………..   16

بند دوم: دخالت قهری ثالث …………………………………………………………………………  18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ……………………………………….   21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ……………………………….  21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ……………………………………………………  22

بند اول: ورود ارادی ……………………………………………………………………………………  23

بند دوم: ورود قهری ……………………………………………………………………………………  23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث …………………………………………………..  29

گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………  34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ………….  39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ……………………………………………………………  40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ………………………………….  41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ………………….  43

بند اول: حکم مربوط به عین معین ………………………………………………………………..  44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ……………………………………………………….  45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………  49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث …………………………………..  53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ………………………………………………………………………………….   54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….  55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………..  58

اول: اسناد رسمی ………………………………………………………………………………………..   58

دوم: اسناد عادی  …………………………………………………………………………………………  58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ……………………………………………  59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ……………………………………  59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ………………………………………..  60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله …………………………………………………  63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ………………………………………..  66

گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………….  68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ………………………………………………………  68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ……………………………………………………………….  68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ……………………………………………………………..  70

گفتار اول: اجرای اصل در سند …………………………………………………………………………..  70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ……………………………  71

بند اول: سند مربوط به مال معین …………………………………………………………………..  72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی………………………………………………………….  73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………….  75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ……………………………………………………………………………………………………………  77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ………………………………………………………………  79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ……………………………………………………………………………  80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ………………………………………………………………….  84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد …………………………………………………………  88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………..  90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ………………  90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام …………………………………………………………..  90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت …………………………………………………………….   96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ……………………   98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث …………………………    99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث …………..  100

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………   103

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………   107

 


مقدمه

دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.

در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.

فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
history of viagra discovery
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Great post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!
maribethfolwell.jimdo.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
You are so awesome! I do not suppose I have read anything like this before.

So wonderful to discover another person with some unique thoughts on this topic.
Seriously.. thanks for starting this up. This site is something
that's needed on the internet, someone with some originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر