تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-02:43 ب.ظ

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی

 

گروه حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»

 

استادراهنما :

دکترعبدالرّضاجوان جعفری

 

اساتیدمشاور:

دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی

دکترعلی یوسفی

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 1

  1. ساختار پژوهش………………………………………………………………………………… …….. 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش……………………………………………………………………………… 3

2-1. پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 4

3-1. فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. 4

4-1. پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………. 5

5-1. دشواریهای پژوهش…………………………………………………………………………. 5

  1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

 

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»

فصل نخست: سرقت

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن………………………………………………. 11

مبحث دوّم: سرقت عادی…………………………………………………………………………. 12

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید…………………………………………………… 13

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم……………………………………………………… 13

الف- عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………… 14

ب- عنصر مادّی جرم………………………………………………………………………………. 14

ج- عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………. 16

بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم………………………………………………………………………. 17

الف- سرقت مقرون به آزار………………………………………………………………………. 18

ب- سرقت مقرون به تهدید…………………………………………………………………….. 21

ج: سرقت توأم با ایراد جرح……………………………………………………………………… 23

بند سوّم: مسلّح بودن سارق……………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم………………………………………………………………….. 25

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی………………………………… 26

فصل دوّم: پیشگیری از جرم

گفتار نخست: تعاریف و کلّیات………………………………………………………………… 29

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 29

مبحث نخست: تعریف لغوی…………………………………………………………………….. 30

مبحث دوّم: تعریف علمی…………………………………………………………………………. 31

بند نخست- تعریف عامّ…………………………………………………………………………… 31

بند دوم- تعریف خاصّ……………………………………………………………………………. 32

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری………………………………………………………………………. 33

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی……………………………………………………………….. 33

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی……………………………………………………………………… 34

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار…………………………………………………………….. 35

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 35

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی……………………………………………….. 36

فصل سوّم: آمار جنایی

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی…………………………………………………      40

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران………………………………………… 41

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه…………………… 42

مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد……………………………………………………. 45

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی….. 46

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری…………………………………… 46

بند دوّم: تعارضات آماری…………………………………………………………………………. 47

بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها………………………….. 47

گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی………………………………………………………….. 48                                                                                                                                        

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان…………….. 48

مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد……………………………………………………… 48

مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری………………………………….. 49

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار………………………………………….. 49

 

«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی………………………………………………………. 57

مبحث نخست: سنّ…………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوّم: تابعیّت…………………………………………………………………………………. 59

مبحث سوّم: جنس………………………………………………………………………………….. 62

مبحث چهارم: تأهّل…………………………………………………………………………………. 65

مبحث پنجم: سواد…………………………………………………………………………………… 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی……………………………………………………. 68

مبحث هفتم: سوابق کیفری………………………………………………………………………… 70

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………….. 73

مبحث نخست: اشتغال……………………………………………………………………………… 73

مبحث دوّم: اعتیاد…………………………………………………………………………………… 74

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80

 

فصل دوم: چالشها

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83

گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96

گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105

گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119

 


   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Saudia
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:38 ق.ظ
I have reɑd some good stuff herе. Definiteⅼy worth bookmarking
foг revisiting. I ᴡonder how sо mᥙch effort үoᥙ
set too maҝe tһiѕ kind of excellent informative site.
viagra online bestellen gefährlich
یکشنبه 10 تیر 1397 05:23 ق.ظ
My brother suggested I wiuld possibky lke tһiѕ web site.
Нe usеԀ to be еntirely riɡht. Thiѕ post actually made my day.
You cann't believe simply how a lߋt time І had spent for this info!
Thank you!
Sheff
جمعه 25 خرداد 1397 11:35 ب.ظ
When I originally commented I appear to havе clicked on the -Notify mе whben neԝ comments аre aɗded- checkbox andd now еvery tim
a c᧐mment is aⅾded Ӏ ցet 4 emails witһ thhe exact samе cօmment.

Perһaps there iѕ a means yоu are ablе tο remove mе from thɑt service?
Apprciate іt!
Silvanus
پنجشنبه 24 خرداد 1397 07:48 ق.ظ
This design іѕ steller! Ⲩ᧐u moѕt certainly know how to keeр a reader amused.
Вetween your wit annd уour videos, I was almost moved to start my own blog
(well, almоst...HaHa!) Ꮐreat job. І really loved ѡhat yоu hɑԁ tto saү, and more thɑn that, һow yoս presentеd
іt. Toо cool!
Baxter
پنجشنبه 24 خرداد 1397 05:27 ق.ظ
I like the valuable informatiοn you preovide in your articles.
I'll bookmark уоur blog annd checkk аgain here regularly.

Ӏ ɑm quіte sure I ԝill learn plenty of new stuff right һere!
Good luuck forr the next!
Eyelash
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 07:56 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between superb usability and visual
appearance. I must say that you've done a fantastkc job with this.
In addition, the blog loaqds extremely quick for me on Chrome.

Exceptional Blog!
Gudrun
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 10:56 ق.ظ
Do you mid if I quote a couple of your articles as long as I provide credit annd sources back to your webpage?
My blog iis iin the exact same area of interest as yours and my visitors
would truly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Many thanks!
Gudrun
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 10:51 ق.ظ
Do you mid if I quote a couple of your articles as long as I provide credit annd sources back to your webpage?
My blog iis iin the exact same area of interest as yours and my visitors
would truly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Many thanks!
Eye Lashes
جمعه 21 اردیبهشت 1397 08:01 ق.ظ
For most recent information you have to visit wworld wide web and on the web I found this website as a best web page for most recent
updates.
chocolate
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 03:42 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes
it much more enjoyable for me to come here and visit more often.
Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ
I think everything published wwas actually very reasonable.

But, think about this, supose you were to create a kilpler headline?

I am nott suggesting ykur infirmation iss not good, but suppose
yyou added a headline thaat grabbed folk's attention? I mesn پایان
نامه های حقوقی - پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت
هایمقرون به آزار iis a little plain. Youu might glanmce at Yahoo's home page
annd watch howw they create article headlkines to get peopoe tto open thee links.
You might add a video or a related ppic or twoo
tto grrab readers intersted about wha you've written. Jusst
my opinion, it migh make yyour posts a littgle livelier.
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:07 ق.ظ

Very good advice. Kudos!
price cialis per pill how do cialis pills work cialis wir preise weblink price cialis generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra cialis for sale south africa if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse generic for cialis
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 02:51 ق.ظ

Great posts. Regards.
are there generic cialis what is cialis free cialis we recommend cialis best buy cialis uk next day cialis generico online cialis for daily use cialis pas cher paris generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 1 مهر 1396 08:08 ب.ظ
I think this is among the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is great, the articles is really
excellent : D. Good job, cheers
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 04:58 ق.ظ
Right here is the perfect blog for anybody who wants to understand this
topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for years.
Great stuff, just wonderful!
What causes burning pain in Achilles tendon?
جمعه 17 شهریور 1396 10:01 ق.ظ
each time i used to read smaller articles or reviews that
as well clear their motive, and that is also happening with this article which I
am reading here.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:16 ب.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful
blog!
home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 08:01 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی
که کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان در گم.
RefugiaBoulton.bravesites.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 08:14 ق.ظ
First of all I would like to say fantastic blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do
not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.
I have had a hard time clearing my thoughts in getting
my ideas out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any
ideas or hints? Thanks!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:56 ق.ظ
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about
a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:32 ق.ظ
Thanks for finally talking about >پایان نامه های حقوقی - پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار
<Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر