تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-03:51 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی                                   

واحد اهواز     

  )M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

موضوع:

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های

پیشگیری از آن در استان خوزستان

استاد راهنما: 

دکتر محمود باوی

سال تحصیلی:1394_1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صحفه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2_ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

3_سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

4_ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

5_ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

6_ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

7_ روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

8_ ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

9_ تعاریف کلید واژگان…………………………………………………………………………………………………………………….7

10_ جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………….8

11_مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1_11_تعریف حقوقی جرم………………………………………………………………………………………………………………..8

 

د

 

2_11_جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….9

3_11_مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………………9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………..10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری………………………………………………………………………………………………………….10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی……………………………………………………………………………………………10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد…………………………………………………………….12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران……………………………………………………………….14

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن…………………………………………………………………………………………………..17

1.تعریف لغوی سند………………………………………………………………………………………………………………………….17

تعریف اصطلاحی سند………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: انحاء اسناد:………………………………………………………………………………………………………………………….19

ه

 

1.اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

  1. اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی  وبیان انواع آن……………………………………………………………………………………..22

1.دفتر ثبت کل وقایع ……………………………………………………………………………………………………………………….22

  1. سند وفات……………………………………………………………………………………………………………………………………23

3.شناسنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4.گواهی ولادت……………………………………………………………………………………………………………………………….25

5.گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

  1. کارت شناسایی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………..25
  2. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

 

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

 

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده  5  قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

 

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91

نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

  1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
  2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

. مقدمه

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
נערת ליווי ברמת גן
شنبه 19 مرداد 1398 10:52 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the
most beautiful lips I've seen. He could be nice, with incredible arms and a chest that is different
on this sweater. We're standing right in front of each other referring to our everyday
life, what we want in the future, what we're interested in on another person. He starts saying that
he has been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But tell me, you would not reject me, can you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he said as I get much better him and kiss him.

‘Next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you never know what we want. Somebody that won't say yes although I said yes. Someone who's not scared when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making something mroe challenging in bed ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut through the chase, like you simply did. For being
honest, that's a huge turn on.
more
سه شنبه 15 مرداد 1398 04:11 ق.ظ
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that
would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
click here
جمعه 11 مرداد 1398 06:37 ب.ظ
After checking out a number of the blog articles
on your website, I honestly appreciate your way of writing
a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let
me know your opinion.
צימרים
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:40 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find during first
minutes a villa rented by city, many different rooms lofts and villas.
Be stunned at the pictures and knowledge that the site has to supply you.

The website is a center for everyone the ads from the field, bachelorette party?
Use a buddy who leaves Israel? Regardless of the the reason why it's important to rent a villa for a potential
event or maybe a gaggle recreation made for any age.
The website is also the middle of rooms from the hour, which is another subject,
for lovers who are searching for an expensive room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.

No matter what you would like, the 0LOFT website produces a look for you
to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
וילות להשכרה באילת
چهارشنبه 26 تیر 1398 05:55 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by
region, find in minutes a villa rented by city, several different rooms lofts and
villas. Be afraid of the images and information that the site has
to make available you. The website is a center for every person the ads
inside the field, bachelorette party? Use a buddy who leaves Israel?
Regardless of the the rationale you have to rent
a villa for a future event or perhaps a gaggle recreation suited to any age.
The site is also the midst of rooms through the hour,
which has already been another subject, for lovers who are searching for an expensive room equipped for discreet entertainment
using a spouse or lover. Regardless of what you
are searching for, the 0LOFT website constitutes
a hunt for you to identify rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 20 تیر 1398 08:11 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the latest results Get a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region of Israel.
link
چهارشنبه 19 تیر 1398 04:07 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home
a little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A great read. I will definitely be back.
נערת ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 10:54 ب.ظ
"We've got to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with
lust, as well as soft skin of his hard cock against my sex was having
its intended effect. I'd been feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the
top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I used to be aching to get him inside, and I could tell that his have to push that wonderful hard
cock inside me was growing. His moans grew to complement mine, and I knew the experience of my wet pussy lips on the head of his
cock was getting a lot of both for of us.

"Allow finale begin," he said, and hubby slid the top
of his cock inside me.

The two of us gasped because he held his cock there for
a moment. I contracted my pussy to get him further inside, anf the husband threw his return for the sensation. Inch
by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but Needed it inside me.
I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and the
man plunged his cock right in.
נערות ליווי
دوشنبه 3 تیر 1398 05:38 ب.ظ
"We have to build to another crescendo, cheri,"
he said. "And then we could have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, and the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'm feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the pinnacle of his cock
push agonizingly at the entrance of my pussy, and I wanted him to thrust
into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back
nearly my clit.

I had been aching to acquire him inside, and I was able to
tell that his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to complement mine, and I knew the experience of
my wet pussy lips about the head of his cock was getting
an excessive amount both for of us.

"Allow the finale begin," he stated, and then he slid the end of his cock inside me.


The two of us gasped because held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and then he threw his head back
with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, and each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me, but I wanted all of it inside me.
I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and that he plunged
his cock up in.
Cialis prices
دوشنبه 3 تیر 1398 02:18 ق.ظ

You actually revealed this adequately!
cialis en 24 hora cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card sialis we use it cialis online store cialis wir preise cialis et insomni tadalafil 20 mg look here cialis order on line buy brand cialis cheap
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 10:26 ق.ظ

Helpful stuff. Thanks.
cialis canada tadalafil 20 mg we use it cialis online store cilas precios cialis peru look here cialis order on line cialis canada on line cialis 20 mg free generic cialis ou trouver cialis sur le net
http://amsalte.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:48 ب.ظ

Tips nicely considered!!
safe dosage for cialis warnings for cialis side effects of cialis generic cialis pill online pastillas cialis y alcoho cialis cipla best buy cialis 30 day sample cialis online nederland free generic cialis cialis australia org
http://tidelte.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:51 ق.ظ

Good postings. Thanks a lot.
tadalafil tablets callus cialis coupons cialis price in bangalore generic cialis in vietnam cialis prezzo al pubblico fast cialis online cialis online sublingual cialis online only now cialis for sale in us
http://throwunon.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of knowledge.

cialis purchasing only best offers 100mg cialis cialis 50 mg soft tab when can i take another cialis cialis for sale south africa where to buy cialis in ontario cialis from canada cialis for sale in europa when can i take another cialis price cialis wal mart pharmacy
http://mankose.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:08 ب.ظ

Kudos! Ample write ups!

cialis for bph cialis for sale cialis preise schweiz online prescriptions cialis side effects for cialis tadalafilo cialis 20 mg best price viagra vs cialis vs levitra cialis reviews when can i take another cialis
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 5mg what is cialis cialis 30 day sample cialis tablets for sale cialis 5mg prix cialis uk cialis price thailand cialis en mexico precio cialis from canada cialis 5 mg
http://guiboacom.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

Very good data, Many thanks.
price cialis best generic cialis review uk cialis coupons printable generic cialis at walmart prezzo cialis a buon mercato miglior cialis generico cialis billig brand cialis nl cialis lilly tadalafi generic cialis soft gels
http://theosderban.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:44 ق.ظ

Nicely voiced indeed! .
india cialis 100mg cost buy online cialis 5mg usa cialis online generic cialis pill online viagra vs cialis vs levitra cialis generico online cialis pills price each cialis en 24 hora cialis qualitat cialis et insomni
http://castdcavin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:38 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis super kamagra cialis generico postepay when will generic cialis be available cialis tablets cialis generico en mexico cialis rezeptfrei sterreich cialis qualitat cialis cuantos mg hay il cialis quanto costa cialis generico lilly
http://motinromp.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:39 ق.ظ

Thanks a lot, Ample info!

dose size of cialis only best offers 100mg cialis only now cialis 20 mg the best choice cialis woman cialis alternative click now cialis from canada cialis 30 day trial coupon generic cialis at walmart cialis generico 40 mg cialis what if i take
http://eqimtrac.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:03 ب.ظ

Cheers! I appreciate this.
cialis generique 5 mg 5 mg cialis coupon printable the best choice cialis woman cialis professional from usa cialis 5mg billiger generic cialis cialis canada dosagem ideal cialis cialis purchasing american pharmacy cialis
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 11:00 ب.ظ

Awesome stuff. Appreciate it.
tarif cialis france cialis arginine interactio cialis for sale cialis 10 doctissimo cialis herbs cialis rezeptfrei sterreich cialis australia org brand cialis nl where do you buy cialis cialis generic tadalafil buy
cialis 20mg directions
جمعه 24 خرداد 1398 04:22 ق.ظ

Amazing quite a lot of excellent data!
cialis generika side effects of cialis cialis en 24 hora acheter du cialis a geneve cialis qualitat cialis generico in farmacia prescription doctor cialis fast cialis online tadalafil tablets where to buy cialis in ontario
generic cialis with dapoxetine
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

Helpful data. Cheers.
effetti del cialis cialis 20 mg cut in half we recommend cheapest cialis cialis side effects generic cialis at walmart cialis sale online cialis dose 30mg cialis cuantos mg hay cialis cipla best buy we recommend cialis best buy
לופטים בירושלים
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:24 ق.ظ
cheers a good deal this website will be proper plus simple
http://horala.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

Well spoken of course! !
tadalafilo rezeptfrei cialis apotheke click now buy cialis brand cialis venta a domicilio enter site natural cialis cialis sicuro in linea if a woman takes a mans cialis we choice cialis uk cialis ahumada recommended site cialis kanada
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:08 ق.ظ

Thanks. Loads of forum posts.

cialis australia org cialis venta a domicilio cialis professional yohimbe cialis preise schweiz generic cialis review uk the best choice cialis woman click here take cialis cialis without a doctor's prescription cialis per paypa cialis para que sirve
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:42 ب.ظ

Valuable tips. Kudos.
cialis rezeptfrei sterreich cialis manufacturer coupon where to buy cialis in ontario costo in farmacia cialis venta cialis en espaa generic cialis levitra cialis efficacit cialis patentablauf in deutschland safe site to buy cialis online free generic cialis
advice
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:50 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be
waiting for your next write ups thank you once again.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 05:03 ب.ظ

Thanks a lot! Great stuff.
side effects of cialis cilas weblink price cialis cialis 20mg cialis 05 cilas brand cialis nl click now buy cialis brand cialis diario compra generic low dose cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30