تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-02:51 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی                                   

واحد اهواز     

  )M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

موضوع:

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های

پیشگیری از آن در استان خوزستان

استاد راهنما: 

دکتر محمود باوی

سال تحصیلی:1394_1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صحفه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2_ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

3_سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

4_ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

5_ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

6_ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

7_ روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

8_ ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

9_ تعاریف کلید واژگان…………………………………………………………………………………………………………………….7

10_ جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………….8

11_مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1_11_تعریف حقوقی جرم………………………………………………………………………………………………………………..8

 

د

 

2_11_جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….9

3_11_مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………………9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………..10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری………………………………………………………………………………………………………….10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی……………………………………………………………………………………………10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد…………………………………………………………….12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران……………………………………………………………….14

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن…………………………………………………………………………………………………..17

1.تعریف لغوی سند………………………………………………………………………………………………………………………….17

تعریف اصطلاحی سند………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: انحاء اسناد:………………………………………………………………………………………………………………………….19

ه

 

1.اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

  1. اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی  وبیان انواع آن……………………………………………………………………………………..22

1.دفتر ثبت کل وقایع ……………………………………………………………………………………………………………………….22

  1. سند وفات……………………………………………………………………………………………………………………………………23

3.شناسنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4.گواهی ولادت……………………………………………………………………………………………………………………………….25

5.گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

  1. کارت شناسایی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………..25
  2. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

 

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

 

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده  5  قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

 

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91

نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

  1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
  2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

. مقدمه

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:39 ب.ظ

Wow quite a lot of very good facts.
cialis dosage how much does a cialis cost cialis pills in singapore cialis generika only now cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis en mexico precio side effects of cialis cialis 20 mg cost low dose cialis blood pressure
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:33 ب.ظ

Many thanks. Terrific stuff.
cialis 20 mg best price cialis y deporte enter site very cheap cialis cialis wir preise buy cialis online cialis 20 mg cost warnings for cialis cialis canada on line cialis canadian drugs cialis generic availability
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:58 ب.ظ

Amazing facts. Thanks!
cialis super acti we use it cialis online store buying cialis overnight online prescriptions cialis cialis reviews cialis 5 mg para diabeticos venta cialis en espaa buy original cialis precios cialis peru we choice cialis pfizer india
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:14 ق.ظ

Well spoken truly. .
cialis prezzo di mercato comprar cialis navarr acquistare cialis internet cialis 5 mg para diabeticos cialis taglich click here take cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis therapie 5 mg cialis pharmacie en ligne cipla cialis online
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:42 ب.ظ

Wonderful write ups, With thanks!
generic cialis with dapoxetine cialis qualitat prezzo cialis a buon mercato cialis australian price wow cialis 20 cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet il cialis quanto costa low cost cialis 20mg cialis tadalafil online
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 09:50 ق.ظ

Regards! I appreciate this.
cialis generico lilly cialis rckenschmerzen what is cialis cialis purchasing order a sample of cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generika in deutschland kaufen how to purchase cialis on line cialis pas cher paris female cialis no prescription
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 09:58 ب.ظ

This is nicely expressed. .
how does cialis work are there generic cialis prix de cialis import cialis where to buy cialis in ontario cialis per paypa cialis sans ordonnance weblink price cialis cialis coupons can i take cialis and ecstasy
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Regards! Great stuff!
we recommend cheapest cialis cialis 5mg prix cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore cialis usa cost cialis 20mg prix en pharmacie cialis y deporte generic cialis at walmart cialis uk next day cialis daily
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Cheers! Fantastic information.
cialis pills price each can i take cialis and ecstasy we choice free trial of cialis cialis en mexico precio when will generic cialis be available generic cialis pill online comprar cialis 10 espa241a canadian discount cialis how to buy cialis online usa prix de cialis
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Great data. Cheers!
tadalafil cialis generic tadalafil buy deutschland cialis online wow cialis 20 cialis patent expiration viagra vs cialis prices on cialis 10 mg cialis kamagra levitra viagra cialis levitra acheter cialis meilleur pri
rules of survival hack for ios
یکشنبه 11 آذر 1397 02:23 ق.ظ
I am curious to find out what blog platform you are utilizing?

I'm experiencing some small security problems
with my latest website and I'd like to find something
more safeguarded. Do you have any recommendations?
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 09:39 ب.ظ

You made your point!
cialis en 24 hora cialis generico postepay cialis generique cialis 5 effetti collaterali get cheap cialis cialis dosage amounts low cost cialis 20mg cialis for daily use cialis 5mg billiger import cialis
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Wow all kinds of very good data.
cialis generika in deutschland kaufen cialis generic availability tadalafil cialis side effects american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz venta cialis en espaa where cheapest cialis i recommend cialis generico cialis 5 mg
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:09 ب.ظ

Very good material. Appreciate it.
cialis canada dosagem ideal cialis enter site very cheap cialis buying cialis on internet buying cialis overnight cialis soft tabs for sale american pharmacy cialis cialis rckenschmerzen interactions for cialis we choice free trial of cialis
rules of survival vip hack v1.7
جمعه 9 آذر 1397 06:50 ب.ظ
Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very
pressured me to take a look at and do it!
Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great post.
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Fantastic content. Thanks a lot!
cialis 5 effetti collaterali cialis australian price only now cialis 20 mg free generic cialis cialis official site we recommend cialis info click here cialis daily uk cialis online cialis prezzo in linea basso buy original cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:13 ب.ظ

You said this well.
miglior cialis generico cialis 200 dollar savings card prezzo di cialis in bulgaria tarif cialis france cialis diario compra try it no rx cialis compare prices cialis uk prix de cialis cialis official site viagra vs cialis vs levitra
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:40 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful tips!
free cialis viagra vs cialis cialis canada on line cialis 20mg cialis free trial cialis sale online cialis prezzo in linea basso cialis online deutschland i recommend cialis generico cipla cialis online
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:59 ب.ظ

You actually expressed this wonderfully.
tadalafil tablets prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam best generic drugs cialis are there generic cialis cialis in sconto buy cialis online nz link for you cialis price where to buy cialis in ontario link for you cialis price
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
دوشنبه 28 آبان 1397 01:02 ق.ظ
After study many of the blog posts on your own internet site now, and i genuinely much like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and are checking back soon. Pls check out my website as well and let me know what you think.
wie kann man schnell abnehmen
شنبه 26 آبان 1397 03:05 ق.ظ
Exceptional post however , I was wondering if you could write a
litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit further. Bless you!
gesundes abnehmen
شنبه 26 آبان 1397 12:28 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to read even more things about it!
auto 316 led canbus lights
جمعه 25 آبان 1397 01:48 ب.ظ
I visited various blogs but the audio quality for audio songs current at this site is in fact superb.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:52 ق.ظ
I am speechless. This is often a exceptional weblog and incredibly participating too. Excellent paintings! That is not in reality a lot via a great beginner article writer like me, even so it’s all I could just say right after scuba diving in your articles. Great grammar as well as vocabulary. Will no longer like some other blogs. An individual actually determine what a person?re also talking about too. Lots which you helped me want to explore more. Your weblog has turned into a stepping-stone for me, my friend.
Restore Kidney Health
شنبه 19 آبان 1397 07:52 ب.ظ
The health of your kidneys is very important.
Take proper care of your kidneys by following
the information at http://destyy.com/wXQp2f You’ll never think of kidney health the same after visiting
this site.
Ariana Grande Thank U
جمعه 18 آبان 1397 10:36 ق.ظ
Have you heard Ariana Grande perform Thank U live? If not, then you’ve
definitely got to hear it. Give it a listen by clicking here http://kudoflow.com/4Emv This might just be her best song ever!
12 volt automotive led lights
پنجشنبه 17 آبان 1397 10:44 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
Trade Bitcoin
چهارشنبه 16 آبان 1397 05:44 ب.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really good paragraph on building up new website.
12 volt automotive led turn signal lights
سه شنبه 15 آبان 1397 06:28 ق.ظ
Thankfulness to my father who informed me concerning this web site, this webpage is genuinely amazing.
12 Volt Automotive Led interior Lights
جمعه 11 آبان 1397 01:49 ب.ظ
Ahaa, its good conversation on the topic of this piece of writing here at this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30