واحد بوشهر
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

استاد راهنما :
استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………….5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………7
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….7
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….7
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………8
متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….9
گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….10
روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………….10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ………………………………………………………..21
مجازات در اسلام ………………………………………………………………………………………………..23
مبانی مجازاتهای اسلامی …………………………………………………………………………………..24
نظریه اصلاح ………………………………………………………………………………………………………24
نظریه ارعاب و تلافی …………………………………………………………………………………………..25
نظریه ارضای مجنی علیه ………………………………………………………………………………………26
پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ………………………………………………………………………….28
فساد زدایی………………………………………………………………………………………………………….29
سزادهی ………………………………………………………………………………………………………..30
مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………..30
شکنجه در اسلام …………………………………………………………………………………………………31
مبانی فقهی شکنجه……………………………………………………………………………………………….31
دلایل ممنوعیت شکنجه…………………………………………………………………………………………33
ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی
جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ……………………..46
اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری……………………………………………46
اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………46
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ………………………….48
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده …………………51
نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..53
مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………53
مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….53
مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….54
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………55
مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………56
مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..61
مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..76
حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………….77
تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین …………………………………………………………………………..78
بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………….79
اعلامیه حقوق جهانی بشر…………………………………………………………………………………..79
مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………………………91
افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی……………………………93

فصل چهارم  :نتیجه گیری
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………100
منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ……………….108

 چکیده:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین¬الملل¬است،¬اما¬در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید