تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم

پایان نامه موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-11:09 ق.ظ

تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب

در حقوق ایران تعریفی که از جرم مرکب به عمل می آید عبارتند از ” جرمی که از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند” به تعبیری دیگر هرگاه  “عنصر مادی جرمی از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتیجه ای واحد ترکیب یافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاریف ملاحظه می شود منظور از جرایم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده و به نوعی که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادی ضرورت دارد در غیر این صورت  عنصر مادی جرم ناقص شکل می گیرد. شاید مهمترین مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ایران ، بزه کلاه برداری باشد چرا که عنصر مادی آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غیر تشکیل می شود و چنانچه یکی از این دو جزء در عالم خارج به وقوع نپیوندد عنصر مادی این جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقۀ محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالی شده است که هر یک به تنهایی جرم است به خلاف جرم مرکب .

ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت

منظور از جرم به عادت جرایمی هستند که اگر یک مرتبه ارتکاب یابد جرمی محقق نمی شود بلکه باید بیش از یکبار ارتکاب یابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادی یا دخالت در امر پزشکی و یا ولگردی که تمامی این جرایم زمانی محقق می شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گیرد[۱]. از این رو نمی توان شخصی را که فقط برای یکبار اقدام به  جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازیانه محکوم کنیم (مواد۱۳۵ و ۱۳۸ ق.م.ا) بلکه حداکثر می توان با وجود شرایطی چنین فردی را تحت عنوان معاونت در جرم زنا یا لواط مورد تعقیب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دریافت می گردد پذیرش نهاد جرایم به عادت صرف نظر از جنبه های نظری دارای فایده عملی نیز می باشد.

– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت

  1. مبنای هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرایط خاصه هر کدام نیاز به احراز حالت خطرناک است و تا زمانی که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشدید مجازات و اعمال اقدامات تأمینی را ندارد  در تکرار جرم اختیار تشدید به این معنا نیست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشدید مجازات روبه رو کرد یا او را از آن بریء نمود بلکه دادگاه باید به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشدید مجازات محکوم نماید.
  2. دامنه شمول تکرار جرم و جرم به عادت مجازات های تعزیری و بازدارنده است در خصوصو سایر مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بیان گردیده است .
  3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرایط اختصاصی ، مجازات مقرر باید به پایان برسد سپس به ارتکاب جرم جدید مبادرت کند[۲].

 

– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت

  1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه ای که ارتکاب هر جرم تعزیری و بازدارنده را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می کند در حالیکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرایم تعزیری و بازدارنده دارای مجازات حبس را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می داند.
  2. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صریحاً بیان شده در حالی که در تکرار جرم چنین صراحتی وجود ندارد.
  3. رکن قانونی تکرار جرم ماده ۴۸ ق.م.ا است ولی رکن قانونی جرم به عادت ماده ۵ ق.ا.ت.ت است .

بنابراین انتقال محکوم علیه به تبعدگاه حداقل برا یمدت ۳ سال هر گاه به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته شود  مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأمینی قرار گیرد، تابع احکام این اقدامات خواهد بود ، ولی با توجه هب ماهیتی که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولی باید گفت که اقدامی که دارای ماهیت مجازات است نباید به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد و لو نام اقدام تأمینی بر آن باشد) به هر حال براساس این ماده انتقال به تبعیدگاه که نتیجه عادت مرتکب بوده است یک اقدام تأمینی و ترتیبی است در حالی که تکرار جرم حالت خطرناک شخصی است که از عوامل تشدید مجازات می تواند به عمل آید[۳].

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم و جهات تشدید

برای تحلیل تکرار جرم شایسته است که در این قسمت تکرار جرم بپردازیم عموما ًدر نظام های حقوقی برای تعریف تکرار جرم دو مؤلفه در نظر است. اول : ارتباط و تشابه میان جرایم سابق و لاحق و دوم : فاصلۀ زمانی مشخص میان دو جرم[۴] . اما در حقوق کیفری ایران بر میزان کیفر و اختیاری یا اجباری بودن اعمال مقررات تکرار جرم برای قاضی صادر کننده حکم . لذا مبنی بر اینکه برای اعمال قواعدتکرار جرم تشابه میان محکومیت سابق و لاحق ضروری باشد یا نباشد و میان جرم سابق و لاحق رعایت دوره زمانی خاصی مقرر باشد یا خیر ، تعداد سوابق در تعیین میزان کیفر مؤثر واقع شود یا نه و در نهایت بر اساس اینکه اعمال مقررات تکرار جرم  به موجب قانون برای قاضی اختیاری است یا اجباری تکرار به انواع مختلف تقسیم می شوند.

گفتار نخست : انواع تکرار جرم         

الف) تکرار جرم عام و خاص

در این تقسیم که براساس نوع و ماهیت جرایم ارتکابی شکل گرفته است ، تکرار جرم به دو قسم عام و خاص منقسم می شود . تکرار جرم ، زمانی عان تلقی می شود که شخص تکرار کننده ، مرتکب هر جرم دیگری شود اعم از اینکه همان جرم سابق را تکرار یا جرمی مشابه و همانند جرم سابق را و یا جرمی را که ابداً تشابهی با جرم قبلی ندارد. اما تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی  و مشابهت وجود داشته باشد[۵] .

در سیستم های مختلف قانونگذاری جزایی، رویکردهای متفاوتی در خصوص اتخاذ یکی از  دو نظام تکرار عام و یا تکرار خاص وجود داشته است و پیروان هر یک از این دو نظام  دلایل و مؤیداتی را برای خود ذکر کرده اند :

طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانونگذار وتجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً براینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد. طرفداران تکرار جرم  عام اضافه می کنند که محدود نمودن قاعده ی تکرار تشدید مجازات بر تکرار خاص  ،اختصاص به دوران اولیه ی قانونگذاری کیفری داشته است که قانونگذاران هر جرمی را علی حده  در نظر می گرفتند و به نظام حقوقی و قانونیِ حاکم به عنوان یک کل یکپارچه نمی نگریستند.

در نتیجه ارتکاب دوباره ی جرمی مغایر با جرم نخستین را هتک حرمت قانون و اصرار بر میل مجرمانه ی مرتکب تلقی نمی کردند. افزون بر این موارد، اکتفا بر تکرار جرم خاص حوزه و محدوده ی قاعده ی تکرار را کاهش می دهد و در نتیجه موقعیت و پایگاه جامعه را در برابر تکرار کنندگان جرم تضعیف نموده ،در قبال دارندگان حالت خطرناک آسیب پذیر است .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 01:24 ق.ظ

Terrific info, Regards.
cialis vs viagra generic cialis review uk cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil cialis arginine interactio acquisto online cialis cialis sale online cialis 5 mg schweiz cialis for sale cialis patentablauf in deutschland
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Truly many of great facts.
cialis generique cuanto cuesta cialis yaho we recommend cialis best buy costo in farmacia cialis tadalafil tadalafil 10 mg prix de cialis cialis uk generico cialis mexico cialis usa cost
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
discount cialis cialis pas cher paris cialis dosage recommendations generic cialis levitra tadalafil 10 mg cialis with 2 days delivery link for you cialis price cialis et insomni order generic cialis online free cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Information well taken.!
callus ou trouver cialis sur le net buy online cialis 5mg buy online cialis 5mg cialis side effects dangers tadalafil generic achat cialis en europe precios cialis peru safe dosage for cialis side effects for cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Information well used.!
how to buy cialis online usa cialis for sale in europa cialis daily reviews american pharmacy cialis cialis dosage recommendations price cialis per pill enter site very cheap cialis acquistare cialis internet tadalafil order generic cialis online
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48 ق.ظ

You actually explained it very well!
cialis 5 mg effetti collateral cialis usa cost cialis 20 mg cut in half canadian drugs generic cialis cialis generico lilly prezzo cialis a buon mercato cialis sale online cialis in sconto viagra vs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 12:46 ب.ظ

You said it very well.!
comprar cialis 10 espa241a cialis generic availability cialis en mexico precio the best site cialis tablets cialis 5 mg funziona achat cialis en suisse cialis side effects cialis ahumada look here cialis order on line online prescriptions cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 01:29 ق.ظ

You revealed it terrifically.
cialis canada calis deutschland cialis online tadalafil generic buy cialis we use it 50 mg cialis dose how to buy cialis online usa generic cialis review uk generic cialis in vietnam cialis kaufen bankberweisung
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ب.ظ

Kudos. Very good information.
cialis diario compra cialis en 24 hora sialis cialis official site prix cialis once a da cialis daily reviews how do cialis pills work cialis generisches kanada buy cialis online nz cialis pas cher paris
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Whoa quite a lot of terrific knowledge.
cialis 30 day sample cialis canada on line cialis dose 30mg cialis rezeptfrei cialis uk next day tadalafil cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis buy cialis online buy cialis online cheapest
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of knowledge!

we choice cialis uk cialis usa cost cialis lilly tadalafi link for you cialis price cialis 20 mg cost cialis tadalafil online cialis price thailand are there generic cialis tesco price cialis cialis great britain
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of facts.

when will generic cialis be available cialis lowest price generic cialis 20mg uk tadalafilo cialis pas cher paris generic cialis in vietnam cilas cialis online napol price cialis per pill tadalafil 20 mg
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:26 ب.ظ

Amazing all kinds of superb information.
cialis 5 effetti collaterali venta de cialis canada how to purchase cialis on line tesco price cialis order cialis from india legalidad de comprar cialis deutschland cialis online generico cialis mexico online prescriptions cialis cialis italia gratis
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:46 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis daily new zealand canadian cialis cialis 20 mg wow look it cialis mexico viagra cialis levitra enter site natural cialis enter site natural cialis prix cialis once a da canadian discount cialis cialis prezzo di mercato
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:25 ب.ظ

Truly many of excellent tips.
cialis tadalafil we choice free trial of cialis bulk cialis cialis price thailand click now buy cialis brand tadalafil 20 mg walgreens price for cialis wow look it cialis mexico we use it 50 mg cialis dose cialis online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Nicely put. Regards.
only best offers 100mg cialis cialis canada on line we like it cialis price cialis venta a domicilio where do you buy cialis if a woman takes a mans cialis prescription doctor cialis side effects of cialis tarif cialis france cialis for daily use
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
purchase once a day cialis generico cialis mexico cialis generico postepay viagra or cialis the best site cialis tablets online cialis cialis 5 mg schweiz cialis e hiv cialis savings card best generic drugs cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Cheers, I like it!
generic cialis in vietnam cialis dosage recommendations canadian drugs generic cialis cialis for daily use cialis daily cialis australia org cialis 20 mg cut in half cialis taglich cialis side effects dangers cialis dosage recommendations
buy 10 mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:47 ق.ظ

Regards, Wonderful information!
levitra 20 mg bayer prezzo cheap 20mg levitra buy generic levitra levitra 20mg buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen generic levitra levitra prices
buy generic cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 05:21 ق.ظ

Very good data. Kudos.
cialis generique viagra or cialis buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis best buy cialis diario compra cialis sale online cialis 5 mg buy prix cialis once a da buy cialis online sialis
Buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 02:56 ق.ظ

Thanks a lot. Ample tips.

india cialis 100mg cost when will generic cialis be available miglior cialis generico cialis generic cialis en mexico precio cialis manufacturer coupon tadalafil cialis generic availability when will generic cialis be available tadalafil 20 mg
Buy generic cialis
جمعه 6 مهر 1397 11:44 ب.ظ

Kudos, Ample information.

cialis 20mg 5 mg cialis coupon printable look here cialis cheap canada look here cialis cheap canada cialis pills weblink price cialis we like it cialis soft gel click now buy cialis brand cialis pills boards cialis online deutschland
safe canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

Nicely put, Regards!
canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies online prescriptions drugs for sale in mexico drugs for sale online how safe are canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl online pharmacies of canada canadian online pharmacies legitimate drugs for sale on internet drugs for sale in uk
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:35 ب.ظ

Cheers! A good amount of forum posts.

prix de cialis generic cialis review uk cialis diario compra compare prices cialis uk cialis lowest price look here cialis cheap canada cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis vs levitra buy cialis uk no prescription cialis generico in farmacia
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:57 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of advice.

low cost cialis 20mg cialis et insomni cialis prices the best site cialis tablets rezeptfrei cialis apotheke cialis italia gratis cialis for sale cialis billig cialis generico lilly cialis para que sirve
canadian pharmacies that ship to us
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44 ب.ظ

Regards. I enjoy it!
online canadian pharmacy canadian viagra canadian medications list canadian medications 247 online canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy trusted pharmacy canada scam viagra canadiense canada online pharmacies legitimate drugstore online reviews
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Superb data. With thanks!
cialis 20 mg effectiveness click now cialis from canada cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis info cialis billig cialis tablets for sale cialis generico online cialis 20mg preis cf
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:58 ق.ظ

You actually reported this fantastically!
wow look it cialis mexico viagra or cialis cialis tablets for sale only here cialis pills cialis 50 mg soft tab side effects of cialis cialis online napol cialis 05 buy cialis cialis without a doctor's prescription
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:51 ب.ظ

You actually suggested that fantastically!
tadalafilo cialis 20mg side effects for cialis cialis soft tabs for sale we choice free trial of cialis cialis bula dose size of cialis does cialis cause gout achat cialis en europe 40 mg cialis what if i take
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:22 ق.ظ

Many thanks, Fantastic information.
viagra online canada purchase viagra online uk buy generic viagra online viagra pharmacy online buy viagra online at canadian pharmacy sildenafil usa viagra no prescription viagra to buy online uk can i buy viagra over the counter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30