تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارشد: اقسام تکرار جرم وجهات تشدید

پایان نامه ارشد: اقسام تکرار جرم وجهات تشدید

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-11:11 ق.ظ

تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .

برخی از  نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[۱] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.

بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات  تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است [۲].

نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی  ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات  به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد شد[۳]». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه ی محکومیت کیفری است که شرایط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۴]»

با توجه به اعتباری بودن مفاهیم حقوقی به نظر می رسد که این تعاریف همگام و همپای تحولات و تغییرات قانون کیفری در مورد تکرار جرم حرکت نکرده اند و از این جهت این اشکال بر آنان وارد است که تعریف ارائه شده توسط ایشان منطبق با قانون حاکم فعلی نیست.

  1. تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه

تکرار(received) موقعی است که بعد از محکومیت قطعی جزیی اول مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود با توجه به  نوع و فاصله آن با محکومیت اول ، شرایط تکراری قانونی تحقق یابد. مانند اینکه ۲ سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی، مرتکب یک حریق مشدد شود[۵].

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم

از دیدگاه جرم شناختی تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است . در نگاه برخی از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد.

به طور مثال برخی تکرار جرم را به نحوی ساده به بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشین می دانند که به رفتار  جنایی باز می گردد[۶]. برخی دیگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنایی به وسیله ی فردی است که ثابت است که از عدم اهلیت روانی رنج می برد[۷]. این برداشت و تلقی از تکرار جرم در تعاریف مزبور تمایز وتفکیک بین تکرار و تعدد جرم را در حقوق کیفری نادیده می انگارد.

برخی دیگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت قبلی و یا احیانا ًتحمل مجازات می دانند، هر چند جرم اخیر مورد رسیدگی و حکم نهایی قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات تعریف می کند[۸]. در تعریف این جرم شناسان محکومیت قبلی ، اجرای مجازات و یا سپری کردن مدت زمانی در زندان ضروری و لازم است هر چند در ثبت لحظه ی وقوع تکرار جرم به محض تخلف پیگرد و یا دستگیری، اختلاف نظر دارند. این اختلاف برداشت ایشان، در ارائه ی آمارها جنایی از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه ای که با انتخاب و اتخاز هر یک از این تعاریف نرخ تکرار جرم متفاوتی در تحقیقات جرم شناسی ارائه می گردد[۹].

به طور مثال براساس یک نظر تکرار کنندگان جرم کسانی هستند که پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت دیگر ، تکرار کننده ی جرم کسی است که قبلاً به دلیل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نیز پس از آزادی از زندان به دلیل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقیب قرار گرفته  ،دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد هر چند حکم نهایی در خصوص وی صادر نشده است .

گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه

در حقوق کیفری عمومی تأسیساتی وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زیادی دارند و حتی گاهش تشابه آنقدر زیاد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار می شود. لذا در این گفتار به بررسی موردی آنها می پردازیم.

الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم

در حقوق کیفری ایران تکرار تا پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعی سابق می دانست ولو اینکه مجازات مقرر در این حکم قطعی اجرا نشده باشد . در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۰۴ و ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ قطعیت حکم، مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ی ۲۴ اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ نیز با اندک تفاوتی سخن از حکم لازم الاجراء  به میان آورده بود. در حالیکه با تصویب قانون را جع به مجازات  اسلامی در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت . بنابراین ملاک ،جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرایم پس از اجرای مجازات مشمول قاعده ی تکرار جرم گرفتند.

قانون جزای فرانسه نیز همانند قانون مجازات عموم ایران وجود یک حکم قطعی نهایی را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسی و وجه تمایز میان دو قاعده ی تکرار و تععدی می داند[۱۰].

علیرغم تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی، تبصره ی ۴ ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ که در خصوص تصحیح حکم پس از آگاهی از محکومیت های سابق متهم بود بدون هیچ گونه کم و کاستی مجدداً در ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا گنجانده شد. این تبصره مقرر می دارد که : « هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً  معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام کند». ظاهر این تبصره که استنساخی از تبصره ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد ، ارتکاب جرم تعزیری را پس از صدور حکم  ،لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می داند که این مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .

. ولیدی- محمدصالح. حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫ صفحه ۱۷۵[۱]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:10 ب.ظ

Perfectly spoken of course. .
generic for cialis cipla cialis online we like it safe cheap cialis cialis en 24 hora cialis generika generic cialis review uk buying brand cialis online cialis generic cialis name brand cheap cialis 100 mg 30 tablet
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:58 ب.ظ

Really plenty of good material.
cialis kaufen venta de cialis canada side effects for cialis safe dosage for cialis pastillas cialis y alcoho we choice cialis pfizer india cialis purchasing prescription doctor cialis weblink price cialis cialis generic tadalafil buy
is trust pharmacy in canada legitimate
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:03 ب.ظ

Really lots of awesome data!
canada pharmacies account canadian pharmacy drugstore online india most reliable canadian pharmacies canada medication best canadian pharmacies online canada rx canadian prescriptions online canada rx viagra canadiense
viagra with prescription online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:39 ق.ظ

You said this wonderfully.
sildenafil uk where can i buy viagra over the counter sildenafil online uk where can i buy generic viagra online buying viagra online safe viagra uk price how buy viagra online safe buy viagra online viagra buy no prescription how to get viagra prescription online
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:30 ق.ظ

Fantastic information. Thank you!
when will generic cialis be available generic cialis 20mg uk cialis uk next day look here cialis order on line buying cialis overnight cialis canadian drugs cialis 50 mg soft tab cialis generico in farmacia cialis 30 day sample cialis canada
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:30 ب.ظ

You actually reported this adequately!
only best offers cialis use cialis daily cialis generico milano cialis 20mg click now cialis from canada cialis 5 mg buy dose size of cialis comprar cialis 10 espa241a cialis prices in england 5 mg cialis pharmacie en ligne
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:10 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
viagra purchase uk cheap viagra online pharmacy buy viagra europe buy viagra tablets can you buy viagra at walgreens buy generic viagra online safely buy viagra online without prescription uk pharmacy viagra how to buy real viagra online where to buy cheap viagra
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:27 ق.ظ

Really all kinds of awesome facts!
cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis american pharmacy cialis wow cialis 20 walgreens price for cialis dose size of cialis cialis bula cialis uk rezeptfrei cialis apotheke
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:03 ب.ظ

Very good stuff. Thanks.
cialis 5 mg scheda tecnica miglior cialis generico we like it cialis soft gel cialis wir preise buying brand cialis online viagra or cialis canadian cialis acheter cialis meilleur pri cialis generico postepay cialis venta a domicilio
Viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:09 ق.ظ

With thanks, Numerous facts.

buy viagra online next day delivery uk where can i buy viagra cheap viagra uk price viagra 100mg buy real viagra online without prescription buy viagra pfizer to buy viagra online online purchase viagra generic viagra purchase usa viagra online
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 07:50 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis e hiv cialis 10mg prix pharmaci cialis generico online cialis for bph buy generic cialis price cialis wal mart pharmacy cialis free trial pastillas cialis y alcoho cialis sans ordonnance cialis generico in farmacia
Online cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:14 ب.ظ

With thanks! I value it.
cialis pills boards cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil 5mg cialis for daily use cialis taglich cialis super kamagra achat cialis en suisse cialis savings card canada discount drugs cialis best generic drugs cialis
How do you treat Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:39 ب.ظ
Quality articles or reviews is the secret to invite the visitors to
go to see the web site, that's what this web site is providing.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:51 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که صدایی دلنشین اصل آیا نه کار درست با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما قادر به من
مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز
در منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر
همه کسانی معافیت. اگر شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا
بود مجذوب.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:00 ق.ظ
Greate article. Keep posting such kind of information on your blog.

Im really impressed by it.
Hi there, You've performed a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends.

I am sure they'll be benefited from this web site.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:52 ب.ظ
Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
you make running a blog look easy. The whole look
of your web site is great, let alone the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر