تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارشد : مفهوم حقوقی صلاحیّت

پایان نامه ارشد : مفهوم حقوقی صلاحیّت

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-02:42 ب.ظ

صلاحیّت ذاتی

در رابطه با صلاحیّت  ذاتی قانونگذار تعریف خاصّی ارائه ننموده است بلکه با ذکر مصادیقی به شرح تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن را بدین شکل بیان نموده است: «صلاحیّت  مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیّت  دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، هم‌چنین صلاحیّت  دادگاه بدوی نسبت به مرجع تجدید نظر از جمله صلاحیّت  ذاتی آنان است». صلاحیّت ذاتی محاکم اصولاً بر دو نظام استوار است: اوّل ضابطه ذهنی: در این نظام قانونگذار از دیدگاه نظری، جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه، دادگاه خاصّی را در نظر گرفته.دوم ضابطه عینی: در این نظام و شیوه تعیین صلاحیّت ذاتی قانون گذار از نظر احصایی بهره جسته است و به احصاء و ذکر عناوین جرایمی می‌پردازد که در صلاحیّت هر یک از دادگاه‌ها است.[۱]

اما در این خصوص می‌توان گفت که صلاحیّت  ذاتی عموماً به وسیله شدت و ضعف جرایم مثل جرایم در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان یا نوع جرایم مثل جرایمی که در صلاحیّت  ذاتی دادگاه انقلاب است تعیین می گردد. با توجه به اینکه صلاحیّت مذکور براساس شدت جرایم به منظور حفظ نظم عمومی به موجب قانون ایجاد شده است بنابراین به لحاظ اینکه از جمله قواعد آمره می باشد. صرفاً براساس قانون می توان آن را تغییر داد همان گونه  که در صلاحیّت  محلی گفته شد که اصحاب پرونده در هر مرحله از تعقیب و دادرسی می توانند ایراد نمایند صلاحیّت  ذاتی نیز به همان شکل در هر مرحله قابل ایراد می باشد. 

آقای دکتر جعفری لنگرودی در خصوص تعریف صلاحیّت  ذاتی بیان می دارند: «به معنی صلاحیّت  مطلقه دادگاه است که در مقابل صلاحیّت  نسبی دادگاه استعمال می شود«.[۲]

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیّت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود.[۳]

یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف صلاحیّت  ذاتی اظهار داشته: «عبارت است از صلاحیّتی که مقنّن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می نماید».[۴]

گفته شد که صلاحیّت  ذاتی از قواعد آمره است بنابراین نمی توان براساس استنباط قضایی یا هر جهت دیگری به استثناء حکم قانون از آن عبور کرد به همین جهت نمونه ای از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که نادیده گرفتن آنرا تخلف انتظامی تشخیص داده‌اند جهت اطلاع ذکر می شود.

رای شماره ۹۹-۹۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «هرچند ایراد بر معاون دادسرای انقلاب دایر بر عدم اخذ تامین از متهم پس از تحقیق از وی، بلحاظ اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه و مدارک پیوست صرفاً تحقیق از متهم از سوی دادستان به او محول شده و نامبرده هم پس از انجام تحقیق پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به نزد دادستان اعاده داده وارد نیست و تخلفی از نامبرده احراز نمی‌شود. لیکن با عنایت به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ راجع به صلاحیّت  دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و مفاد ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف دادستان انقلاب در تحت تعقیب قرار دادن رئیس زندان به اتهام تمرد از دستور مقام قضایی (در اعطا مرخصی به زندانی)، با اینکه اوّلاً با توجه به مقررات اعطای مرخصی به زندانیان اتهامی متوجه مشار الیه نبوده است.

ثانیاً: به فرض توجه اتهام، جرم او از جرایم عمومی و خارج از محدوده صلاحیّت  دادسرای انقلاب بوده، مسلم است. رییس دادگاه عمومی نیز در تلقی کردن مدیر کل زندان های استان به عنوان متهم به تمرّد از دستور مقام قضایی و صدور حکم برائت درباره، وی، بدون تفهیم این اتهام به نامبرده و بدون این که متهم از این امر اطلاع داشته باشد مرتکب تخلف شده است».[۵]

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در رابطه با تشخیص صلاحیّت  ذاتی قانون را معیار قرار می‌دهد به همین جهت به موجب نظریه شماره ۳۳۳۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ بیان می دارد: «صلاحیّت  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که اختصاصاً توسط مرجع مذکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی، صلاحیّت  ذاتی است.

معیار ذاتی بودن صلاحیّت ، قانون است مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به جرایم خاصّ را در صلاحیّت  مرجع قضایی خاصّ قرار می دهد از قبیل صلاحیّت  دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و هم‌چنین مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به مرحله خاصّی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیّت  مرجع قضایی معینی قرار می دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی یا جرایمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان (تبصره های ۱و۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸) است.

دادگاه کیفری استان علاوه بر جرایمی که به موجب مقررات تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صلاحیّت  رسیدگی دارد به اتهامات دیگر متهم جرایم فوق الذکر به تبع صلاحیّت  ذاتی خود صالح بر رسیدگی است».[۶] وقتی که به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی محاکم مراجعه می‌کنیم، چنین استنباط می‌شود که جملگی در این که قانون تعیین کننده صلاحیّت ذاتی می‌باشد، اشتراک عقیده دارند.

گفتار سوم: صلاحیّت  نسبی

در رابطه با این بخش از صلاحیّت مرجع قضایی بایستی گفت در سیستم قضایی دادگستری به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی فقط در رابطه با دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی براساس درجه مجازات جرایم ارتکابی بزهکار می‌باشد. در حالی که قبل از ورود دادگاه‌های عمومی و انقلاب به سیستم قضایی در سال ۱۳۷۳ در امور حقوقی دادگاه‌ها به دادگاه حقوقی ۱ و ۲ در امور جزایی به دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ تقسیم می‌شدند. از طرف مقنّن نیز هر یک از آنها صلاحیّت رسیدگی به موارد خاصّی (براساس میزان خواسته و میزان مجازات) را داشتند.

منظور از صلاحیّت  نسبی انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از بین چندین دادگاه هم عرض است. دادگاه‌هایی که از حیث صنف نوع و درجه صالح برای رسیدگی هستند. صلاحیّت  نسبی در حال حاضر نسبت به دادگاه های عمومی بیشتر در صلاحیّت  عملی مطرح است. در امور جزایی اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی است.[۷]

در تعریف صلاحیّت  نسبی یکی از حقوقدانان بیان داشته صلاحیّت  نسبی: صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید. در حال حاضر این نوع صلاحیّت  فقط در دادگاه های نظامی وجود دارد. همچنین از سال ۱۳۸۱ طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، حبس ابد باشند و نیز جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان می باشد که این نوع تفکیک صلاحیّت  مراجع قضایی را صلاحیّت  نسبی می نامند. در مرحله تجدید نظر نیز صلاحیّت  نسبی وجود دارد.[۸]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  نسبی چنین بیان داشته اند: اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیّت  دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیّت  آن را دارد.

صلاحیّت  نسبی بر دو قسم است: الف) صلاحیّت  نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیّت  نسبی وقتی که بطور مطلق گفته می شود همین معنی مورد نظر است نه معنی دوم که در ذیل گفته می شود. ب) صلاحیّت  محلی یا صلاحیّت  نسبی از نظر مکان (ماده ۱۰ دادرسی مدنی به بعد).[۹]

با ملاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت  می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۲۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: «عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی ۲ مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت  قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
zuanielpimdxr
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:35 ق.ظ
znbgzyhehznt canadian drugs http://www.mnaudio.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46656 - .canadian viagra cialis canadian <a href="https://paperdo.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102536">canadian pharmacy price for cialis</a>
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:32 ق.ظ

This is nicely expressed! .
online pharmacies of canada drugstore online india canadian pharmaceuticals stocks canadian drug store canadian pharmacies without an rx canadian pharmacy world canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies online prescriptions canadian pharcharmy online24 most reliable canadian pharmacies
여우알바
پنجشنبه 13 تیر 1398 02:53 ق.ظ
thanks to my father who shared with me concerning this website this website is truly amazing
cdanielmzshid
سه شنبه 11 تیر 1398 06:43 ق.ظ
gpbbsqsewula cialis daily canada <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra 50 mg</a> erectile dysfunction viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadain cialis</a>
cost viagra
http://grimenphi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:07 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
cialis para que sirve canada discount drugs cialis acheter cialis meilleur pri we like it safe cheap cialis cialis 10 doctissimo viagra vs cialis we choice cialis pfizer india generic cialis pill online cialis savings card cialis diario compra
buy cialis los angeles
یکشنبه 2 تیر 1398 03:08 ب.ظ

Truly all kinds of useful tips!
walgreens price for cialis cialis cost only now cialis 20 mg tadalafil generic cialis 5 effetti collaterali cialis manufacturer coupon buy generic cialis cialis cost dose size of cialis cialis pills price each
http://enader.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:30 ق.ظ

With thanks. I enjoy this.
cialis lowest price only here cialis pills generic cialis at walmart buying cialis overnight enter site very cheap cialis cialis patent expiration purchase once a day cialis trusted tabled cialis softabs venta cialis en espaa cipla cialis online
cialis internet
شنبه 1 تیر 1398 07:36 ق.ظ

You reported that fantastically.
cialis 5 mg precios cialis peru are there generic cialis cialis 5 effetti collaterali buying cialis overnight il cialis quanto costa cialis without a doctor's prescription prezzo cialis a buon mercato buying cialis on internet cialis price thailand
generic cialis pharmacy
جمعه 31 خرداد 1398 03:26 ب.ظ

You've made the point.
cialis efficacit buy cialis uk no prescription generic cialis pro cialis online deutschland cialis bula generic cialis soft gels cialis generique cialis daily dose generic price cialis best sublingual cialis online
http://cayterli.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:26 ب.ظ

Seriously plenty of amazing info!
cialis from canada how do cialis pills work cilas prices for cialis 50mg can i take cialis and ecstasy cost of cialis cvs cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take cialis side effects dangers wow cialis 20
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:10 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous information!

cialis venta a domicilio buying cialis overnight acheter cialis meilleur pri cialis purchasing il cialis quanto costa cialis mit grapefruitsaft are there generic cialis venta cialis en espaa cialis 50 mg soft tab the best site cialis tablets
http://unarjai.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:23 ب.ظ

Thanks. Useful information.
cialis with 2 days delivery walgreens price for cialis cialis cost generic cialis review uk cialis 20 mg cut in half cialis arginine interactio buy cialis online cheapest cialis for sale in europa cialis 5 mg buy cialis vs viagra
http://doomsflourbon.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:54 ب.ظ

Truly plenty of beneficial knowledge.
cialis generic availability cialis billig prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis online prescriptions cialis cialis 100mg suppliers female cialis no prescription try it no rx cialis cialis 05 best generic drugs cialis
http://dsenertym.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

Really tons of amazing material!
viagra cialis levitra cialis pills boards cialis online deutschland cialis 20 mg cialis vs viagra generic cialis pro cialis tablets safe dosage for cialis the best site cialis tablets buy cialis sample pack
http://rirewa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

Thanks. Wonderful stuff!
generic cialis in vietnam order a sample of cialis acheter cialis kamagra where do you buy cialis cialis name brand cheap cialis lowest price chinese cialis 50 mg achat cialis en itali cialis tablets australia cialis kaufen wo
http://viltyata.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:07 ق.ظ

Good postings. Regards!
usa cialis online link for you cialis price cialis daily new zealand generic cialis pill online click now buy cialis brand cialis sale online cialis generika in deutschland kaufen callus 5 mg cialis coupon printable cialis 10mg prix pharmaci
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:21 ب.ظ

Thanks. Terrific stuff!
tadalafil 20mg prices for cialis 50mg cialis 10mg prix pharmaci ou acheter du cialis pas cher cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho generic for cialis tadalafil 5mg cialis generika cialis dose 30mg
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Thank you! Lots of facts.

prezzo di cialis in bulgaria cialis 5mg prix cialis tablets australia cialis manufacturer coupon free generic cialis generic cialis pro wow look it cialis mexico tesco price cialis we choice free trial of cialis cialis cuantos mg hay
http://beanscontna.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of knowledge!

when can i take another cialis we recommend cialis best buy enter site very cheap cialis free cialis 40 mg cialis what if i take effetti del cialis cialis alternative when can i take another cialis only best offers cialis use weblink price cialis
tsanielqtmqnb
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:12 ب.ظ
nuuqhsbrxrda real viagra online <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra dose</a> cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">daily cialis canada</a>
viagra cheapest price
american pharmacy cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:08 ب.ظ

You made your position pretty clearly!.
cialis for daily use 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generique achat cialis en suisse cialis australia org cialis 5 effetti collaterali generic cialis at walmart cialis authentique suisse buy cialis uk no prescription low dose cialis blood pressure
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:57 ق.ظ

You have made the point!
look here cialis cheap canada buy cialis sample pack generic cialis tadalafil cialis sans ordonnance cialis online deutschland cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis for daily use cialis online napol click here take cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:03 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
tesco price cialis cialis et insomni look here cialis cheap canada cialis qualitat link for you cialis price cialis 100 mg 30 tablet cilas cialis online deutschland what is cialis buy cialis sample pack
viagra ou cialis
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Hi to all, it's actually a pleasant for me to go to see this site, it consists of priceless Information.
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 08:40 ب.ظ

Very good info, With thanks.
cialis sicuro in linea we use it cialis online store the best choice cialis woman prix cialis once a da price cialis best cialis generico online cialis para que sirve non 5 mg cialis generici cialis kaufen wo chinese cialis 50 mg
실시간야동
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 08:48 ب.ظ
this post presents clear idea in support of the new visitors of blogging, that really how to do [running a blog
https://www.richmondhood.com
جمعه 6 اردیبهشت 1398 09:23 ق.ظ
ブランドコピー
https://pnclinok.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=1
جمعه 6 اردیبهشت 1398 09:22 ق.ظ
スパーコピー時計
http://sibcbt.ru/gosty
شنبه 31 فروردین 1398 03:13 ق.ظ
ブランド靴コピーメンズ靴紳士靴/レディース靴2013激安新作のブランド靴通販コピー
https://www.protekgroup.com/ru/catalog
شنبه 31 فروردین 1398 03:13 ق.ظ
楽天コピーブランド通販店舗コピー商品送料 無料!楽天市場-「コピー」検索結果-「バッグ?小物?ブランド雑貨 メンズ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30