تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارشد : مفهوم حقوقی صلاحیّت

پایان نامه ارشد : مفهوم حقوقی صلاحیّت

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-01:42 ب.ظ

صلاحیّت ذاتی

در رابطه با صلاحیّت  ذاتی قانونگذار تعریف خاصّی ارائه ننموده است بلکه با ذکر مصادیقی به شرح تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن را بدین شکل بیان نموده است: «صلاحیّت  مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیّت  دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، هم‌چنین صلاحیّت  دادگاه بدوی نسبت به مرجع تجدید نظر از جمله صلاحیّت  ذاتی آنان است». صلاحیّت ذاتی محاکم اصولاً بر دو نظام استوار است: اوّل ضابطه ذهنی: در این نظام قانونگذار از دیدگاه نظری، جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه، دادگاه خاصّی را در نظر گرفته.دوم ضابطه عینی: در این نظام و شیوه تعیین صلاحیّت ذاتی قانون گذار از نظر احصایی بهره جسته است و به احصاء و ذکر عناوین جرایمی می‌پردازد که در صلاحیّت هر یک از دادگاه‌ها است.[۱]

اما در این خصوص می‌توان گفت که صلاحیّت  ذاتی عموماً به وسیله شدت و ضعف جرایم مثل جرایم در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان یا نوع جرایم مثل جرایمی که در صلاحیّت  ذاتی دادگاه انقلاب است تعیین می گردد. با توجه به اینکه صلاحیّت مذکور براساس شدت جرایم به منظور حفظ نظم عمومی به موجب قانون ایجاد شده است بنابراین به لحاظ اینکه از جمله قواعد آمره می باشد. صرفاً براساس قانون می توان آن را تغییر داد همان گونه  که در صلاحیّت  محلی گفته شد که اصحاب پرونده در هر مرحله از تعقیب و دادرسی می توانند ایراد نمایند صلاحیّت  ذاتی نیز به همان شکل در هر مرحله قابل ایراد می باشد. 

آقای دکتر جعفری لنگرودی در خصوص تعریف صلاحیّت  ذاتی بیان می دارند: «به معنی صلاحیّت  مطلقه دادگاه است که در مقابل صلاحیّت  نسبی دادگاه استعمال می شود«.[۲]

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیّت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود.[۳]

یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف صلاحیّت  ذاتی اظهار داشته: «عبارت است از صلاحیّتی که مقنّن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می نماید».[۴]

گفته شد که صلاحیّت  ذاتی از قواعد آمره است بنابراین نمی توان براساس استنباط قضایی یا هر جهت دیگری به استثناء حکم قانون از آن عبور کرد به همین جهت نمونه ای از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که نادیده گرفتن آنرا تخلف انتظامی تشخیص داده‌اند جهت اطلاع ذکر می شود.

رای شماره ۹۹-۹۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «هرچند ایراد بر معاون دادسرای انقلاب دایر بر عدم اخذ تامین از متهم پس از تحقیق از وی، بلحاظ اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه و مدارک پیوست صرفاً تحقیق از متهم از سوی دادستان به او محول شده و نامبرده هم پس از انجام تحقیق پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به نزد دادستان اعاده داده وارد نیست و تخلفی از نامبرده احراز نمی‌شود. لیکن با عنایت به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ راجع به صلاحیّت  دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و مفاد ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف دادستان انقلاب در تحت تعقیب قرار دادن رئیس زندان به اتهام تمرد از دستور مقام قضایی (در اعطا مرخصی به زندانی)، با اینکه اوّلاً با توجه به مقررات اعطای مرخصی به زندانیان اتهامی متوجه مشار الیه نبوده است.

ثانیاً: به فرض توجه اتهام، جرم او از جرایم عمومی و خارج از محدوده صلاحیّت  دادسرای انقلاب بوده، مسلم است. رییس دادگاه عمومی نیز در تلقی کردن مدیر کل زندان های استان به عنوان متهم به تمرّد از دستور مقام قضایی و صدور حکم برائت درباره، وی، بدون تفهیم این اتهام به نامبرده و بدون این که متهم از این امر اطلاع داشته باشد مرتکب تخلف شده است».[۵]

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در رابطه با تشخیص صلاحیّت  ذاتی قانون را معیار قرار می‌دهد به همین جهت به موجب نظریه شماره ۳۳۳۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ بیان می دارد: «صلاحیّت  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که اختصاصاً توسط مرجع مذکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی، صلاحیّت  ذاتی است.

معیار ذاتی بودن صلاحیّت ، قانون است مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به جرایم خاصّ را در صلاحیّت  مرجع قضایی خاصّ قرار می دهد از قبیل صلاحیّت  دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و هم‌چنین مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به مرحله خاصّی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیّت  مرجع قضایی معینی قرار می دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی یا جرایمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان (تبصره های ۱و۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸) است.

دادگاه کیفری استان علاوه بر جرایمی که به موجب مقررات تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صلاحیّت  رسیدگی دارد به اتهامات دیگر متهم جرایم فوق الذکر به تبع صلاحیّت  ذاتی خود صالح بر رسیدگی است».[۶] وقتی که به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی محاکم مراجعه می‌کنیم، چنین استنباط می‌شود که جملگی در این که قانون تعیین کننده صلاحیّت ذاتی می‌باشد، اشتراک عقیده دارند.

گفتار سوم: صلاحیّت  نسبی

در رابطه با این بخش از صلاحیّت مرجع قضایی بایستی گفت در سیستم قضایی دادگستری به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی فقط در رابطه با دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی براساس درجه مجازات جرایم ارتکابی بزهکار می‌باشد. در حالی که قبل از ورود دادگاه‌های عمومی و انقلاب به سیستم قضایی در سال ۱۳۷۳ در امور حقوقی دادگاه‌ها به دادگاه حقوقی ۱ و ۲ در امور جزایی به دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ تقسیم می‌شدند. از طرف مقنّن نیز هر یک از آنها صلاحیّت رسیدگی به موارد خاصّی (براساس میزان خواسته و میزان مجازات) را داشتند.

منظور از صلاحیّت  نسبی انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از بین چندین دادگاه هم عرض است. دادگاه‌هایی که از حیث صنف نوع و درجه صالح برای رسیدگی هستند. صلاحیّت  نسبی در حال حاضر نسبت به دادگاه های عمومی بیشتر در صلاحیّت  عملی مطرح است. در امور جزایی اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی است.[۷]

در تعریف صلاحیّت  نسبی یکی از حقوقدانان بیان داشته صلاحیّت  نسبی: صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید. در حال حاضر این نوع صلاحیّت  فقط در دادگاه های نظامی وجود دارد. همچنین از سال ۱۳۸۱ طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، حبس ابد باشند و نیز جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان می باشد که این نوع تفکیک صلاحیّت  مراجع قضایی را صلاحیّت  نسبی می نامند. در مرحله تجدید نظر نیز صلاحیّت  نسبی وجود دارد.[۸]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  نسبی چنین بیان داشته اند: اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیّت  دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیّت  آن را دارد.

صلاحیّت  نسبی بر دو قسم است: الف) صلاحیّت  نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیّت  نسبی وقتی که بطور مطلق گفته می شود همین معنی مورد نظر است نه معنی دوم که در ذیل گفته می شود. ب) صلاحیّت  محلی یا صلاحیّت  نسبی از نظر مکان (ماده ۱۰ دادرسی مدنی به بعد).[۹]

با ملاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت  می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۲۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: «عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی ۲ مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت  قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:09 ق.ظ

Wonderful postings. Many thanks.
cheap 20mg levitra buy 10 mg levitra buy levitra 10mg buy levitra 10mg vardenafil 20mg buy levitra generic buy generic levitra levitra prices levitra without a doctor prescription levitra prices
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 05:32 ق.ظ

Amazing a good deal of fantastic material.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis per paypa cialis online napol are there generic cialis cialis 5 mg schweiz deutschland cialis online recommended site cialis kanada we use it 50 mg cialis dose comprar cialis 10 espa241a cialis rezeptfrei sterreich
Generic cialis
جمعه 6 مهر 1397 11:55 ب.ظ

Good forum posts. Thanks a lot!
dosagem ideal cialis opinioni cialis generico cialis y deporte cost of cialis per pill buy cialis online nz venta cialis en espaa acheter cialis kamagra cialis online deutschland cialis dosage amounts cialis tadalafil online
canada medications cheap
شنبه 31 شهریور 1397 05:13 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of forum posts.

canadian pharmacy uk delivery global pharmacy canada canadian online pharmacies rated safe canadian online pharmacies online pharmacies tech school drugstore online india canada medications buy canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmaceuticals for usa sales buy viagrow
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness buy name brand cialis on line cialis for sale only best offers cialis use prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets cheap cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis price thailand
http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:41 ب.ظ

Point clearly used!!
cialis generika cialis manufacturer coupon cialis patentablauf in deutschland cialis kaufen does cialis cause gout cialis name brand cheap cialis tablets australia cialis canadian drugs look here cialis cheap canada click here to buy cialis
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:06 ق.ظ

Amazing write ups, Regards!
cialis 20 mg cost cialis 5 effetti collaterali we use it cialis online store acquistare cialis internet cialis 05 buy cialis online wow look it cialis mexico purchasing cialis on the internet cialis prices in england cialis uk
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:52 ب.ظ

Thanks. Excellent information!
global pharmacy canada online pharmacies legitimate north west pharmacies canada online pharmacies mexico canadian online pharmacies canadian pharmacy viagra brand cialis from canada online pharmacy canada trust pharmacy canada reviews canada medications information
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:28 ب.ظ

This is nicely put. !
are there generic cialis cialis ahumada cialis pills boards cialis 5 mg buy cialis generique tadalafil generic 5 mg cialis coupon printable il cialis quanto costa buy brand cialis cheap cialis 20mg preis cf
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff.
cialis daily new zealand cialis canada on line brand cialis generic we choice free trial of cialis buy cialis online legal no prescription cialis cheap cialis generico cialis sale online cialis therapie can i take cialis and ecstasy
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:24 ق.ظ

You actually stated this fantastically!
buy original viagra online sildenafil and viagra how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra without where to buy viagra in malaysia where to buy real viagra online generic viagra where can i buy viagra without a prescription buy viagra for men viagra online pharmacy levitra
cialis 20mg coupons
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:56 ق.ظ

Kudos! An abundance of postings!

cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico only best offers 100mg cialis safe dosage for cialis 200 cialis coupon female cialis no prescription buy original cialis click here to buy cialis rx cialis para comprar
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:53 ق.ظ

Cheers, Very good information!
cialis billig cialis side effects cialis cuantos mg hay cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo al pubblico comprar cialis 10 espa241a canadian discount cialis generic cialis pill online tadalafilo click now cialis from canada
деньги в долг на карту срочно украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:14 ق.ظ
получить займ на карту быстро
кредит через интернет на банковскую
карту украина
кредит круглосуточно без звонков
микрокредит 24 часа
де вигідно взяти кредит готівкою
получить кредит онлайн украина
просто займ на карту
Tadalafil tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:06 ق.ظ

Very good forum posts. Kudos!
viagra buy viagra pharmacy online viagra buy sildenafil online cheap buy viagra online price where can i buy generic viagra online viagra online with prescription can you buy viagra without a prescription buy viagra online at price of viagra tablets how to get viagra buy viagra online australia
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 08:45 ب.ظ

Regards. I like it.
dose size of cialis cialis preise schweiz cialis for sale cialis soft tabs for sale calis how to purchase cialis on line cialis daily reviews brand cialis generic cialis prezzo al pubblico cialis generico lilly
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:30 ب.ظ

You've made your point!
cialis sans ordonnance cialis for daily use deutschland cialis online cialis for daily use cialis farmacias guadalajara achat cialis en europe we recommend cheapest cialis buying brand cialis online link for you cialis price cialis authentique suisse
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:16 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of information.

where cheapest cialis click here to buy cialis cialis bula cialis sicuro in linea the best site cialis tablets cialis for sale in europa acquisto online cialis acquistare cialis internet cialis herbs cialis dose 30mg
How we can increase our height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:36 ب.ظ
fantastic post, very informative. I'm wondering why the opposite
experts of this sector don't understand this. You should continue your writing.
I am confident, you've a great readers' base already!
lareeholtzclaw.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
Highly energetic post, I loved that a lot. Will
there be a part 2?
daffyacademic741.exteen.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:21 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and
look forward to all your posts! Keep up the superb work!
Foot Complaints
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Cheers
Can better posture make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 08:57 ب.ظ
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found
It positively helpful and it has aided me out loads.
I'm hoping to contribute & help other customers like its helped me.
Great job.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 10:58 ق.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:25 ق.ظ
Hey! This post couldn't be written any better! Reading this
post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for
sharing!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:42 ب.ظ
Hi, after reading this awesome piece of writing i am also
cheerful to share my know-how here with mates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر