تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-02:44 ب.ظ

مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی

ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا

این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت  اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : تعریف زنا

در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا  خواهیم شد.

بند اول : تعریف لغوی

کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده  که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که «ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند» (۱) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت  الزنی  را « زنا کردن و خیانت به همسر»(۲) ترجمه نموده اند. در کتاب الذا زنا را از نظر لغوی« جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند».(۴)

بند دوم : تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر  زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(۱) لذا قانون گذار نیز در ماده ۶۳ ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.»(۲) اما تعریفی که در ماده ۲۲۲ ل.ق.م.ا  ارائه شده این است که« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»(۳)            که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به  نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار  این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.

الف) تعریف فقها امامیه از زنا

فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.

مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: « و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر».(۱)

مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: « فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است  …(۲) و همچنین  امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه «مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد».(۳) 

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا

در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که «وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه ».(۱) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که  «الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد ».(۲) که در این صورت زنا محقق می شود.

 عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید:              « والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه». (۳)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.

در مذهب مالکی می گویند که «الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است».(۴)

مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که «الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که زنا عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.»(۱)  و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح زنا بیان می دارند که « یری الحنابله أن الزنا هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از زنا این است که زنا وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.»(۲)

گفتار دوم : طبقه بندی زنا

عمل شنیع زنا به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصانزنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این زنا از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف زنای به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده  اضافه نموده این است که:« هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.»(۳) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و زنا در حالات مذکور را در حکم زنای به عنف دانسته است و زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.

احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب زنا با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم

نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: «احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .

احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:

الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)

ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:

الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.

ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.

ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارمبنابراین مشخص شد که زنایی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد زنای توام با احصان خواهد بود و بالطبع زنایی که منهای شرایط مذکور باشد را زنای بدون احصان گویند که آن را زنای دارای حد جلد می نامند وآن زنایی است که ماده ۸۸ ق.م.ا بیان می دارد که «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».(۱) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده ۲۲۳ ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب زنا به میان نیاورده است.

اگر بخواهیم این نوع زنا را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که «محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(۳)  زنای با محارمکه موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. اما زنایی که با غیر محارم شده باشد زنای با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل زنا وجود ندارد.

ث دوم: تاریخچه بزه زنا

جرم زنا در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم زنا قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی زنا در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان              می پردازیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 02:35 ق.ظ

You have made your point.
tadalafil 20mg cialis free trial cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo tadalafilo il cialis quanto costa cialis generico online discount cialis best generic drugs cialis cialis generico online
tadalista vs cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 10:43 ق.ظ

Lovely content, Cheers.
generic cialis levitra cialis generisches kanada cialis alternative cialis alternative cialis for sale south africa cialis coupons printable how to buy cialis online usa cialis generika in deutschland kaufen cialis efficacit import cialis
buy brand cialis online no prescription
شنبه 1 تیر 1398 08:05 ب.ظ

Cheers! I appreciate it.
buy name brand cialis on line cialis 5 mg funziona cialis official site cialis authentique suisse cialis preise schweiz american pharmacy cialis cialis authentique suisse cialis sans ordonnance effetti del cialis click now cialis from canada
http://enunin.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:10 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
deutschland cialis online cialis vs viagra side effects of cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 100 mg 30 tablet non 5 mg cialis generici generic cialis pill online cialis online deutschland cialis bula achat cialis en itali
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 10:58 ق.ظ

Reliable material. Appreciate it!
when will generic cialis be available buy original cialis does cialis cause gout order generic cialis online cialis 5mg click here cialis daily uk 40 mg cialis what if i take cialis professional yohimbe cialis for sale in europa buy cialis online legal
cialis coupon 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:31 ب.ظ

Wonderful advice. Kudos!
cialis canada opinioni cialis generico generic cialis cialis dose 30mg generic cialis at the pharmacy purchase once a day cialis cialis lowest price rx cialis para comprar generic cialis 20mg uk cialis alternative
http://reicarlna.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:10 ق.ظ

Valuable forum posts. Appreciate it.
cialis free trial side effects for cialis comprar cialis navarr cialis herbs precios cialis peru cialis generic tadalafil buy tadalafil 20mg generic cialis at walmart tadalafil tablets sublingual cialis online
http://ulrever.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Many thanks, I like this.
interactions for cialis we use it cialis online store cialis pills in singapore viagra vs cialis vs levitra how to purchase cialis on line cialis professional from usa cialis for sale 40 mg cialis what if i take brand cialis nl cialis coupons
http://nonsconche.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Seriously a good deal of amazing advice.
cialis rezeptfrei cialis generico online how to buy cialis online usa cialis for sale south africa cialis dosage recommendations only best offers 100mg cialis buy cialis online acheter cialis meilleur pri buy cheap cialis in uk cialis arginine interactio
http://meovinizh.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:55 ق.ظ

You actually said this effectively.
cialis en mexico precio cialis in sconto cialis generique 5 mg generic cialis 20mg tablets compare prices cialis uk cialis 20 mg cut in half cialis online tadalafil 5mg we recommend cheapest cialis click now cialis from canada
http://hahostra.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis kaufen bankberweisung cialis tablets australia sialis cialis official site generic for cialis free generic cialis the best choice cialis woman generic cialis pro cialis generico online buy cialis cheap 10 mg
http://rafigi.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

Truly lots of beneficial knowledge!
cialis 5mg cialis prezzo di mercato cialis e hiv comprar cialis navarr cialis uk generic cialis in vietnam wow cialis tadalafil 100mg cialis baratos compran uk buy online cialis 5mg cialis e hiv
http://stehacci.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:34 ب.ظ

Amazing many of great knowledge!
only now cialis for sale in us cheap cialis import cialis india cialis 100mg cost can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg schweiz generic cialis at the pharmacy cialis 10 doctissimo cialis 20 mg cialis canada on line
http://tomsdake.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:59 ق.ظ

Thanks. An abundance of stuff!

cialis australia org comprar cialis 10 espa241a cialis online miglior cialis generico safe site to buy cialis online american pharmacy cialis buying cialis on internet estudios de cialis genricos buy name brand cialis on line tadalafil 20 mg
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Fantastic content. With thanks.
cialis 5 mg buy cialis canada cialis coupon cialis for daily use we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis australian price cialis 20mg preis cf sublingual cialis online india cialis 100mg cost
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:20 ب.ظ

Seriously quite a lot of awesome material!
cialis generique cialis dosage we choice free trial of cialis prix cialis once a da we use it 50 mg cialis dose cialis generico milano side effects of cialis only now cialis 20 mg cialis 30 day sample prix cialis once a da
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

Incredible many of fantastic info!
what is cialis cialis generique 5 mg canada discount drugs cialis precios de cialis generico venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription ou trouver cialis sur le net pastillas cialis y alcoho buy generic cialis cialis en 24 hora
is it illegal to buy viagra online in usa
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/reviews
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:49 ب.ظ
スーパーコピーブランド財布販売専門老舗
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/component/search/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:40 ب.ظ
iPhone ケース_ブランド通販、ヴィトン コピー、スーパーコピー、代引き、レプリカ、財布、激安、卸売り、偽物、シャネル財布、バッグ、時計、代金引換、販売
http://www.philaahzophy.com
شنبه 17 فروردین 1398 11:22 ق.ظ
ご注文から1週間でお届け致します。弊店のブランド時計コピーは日本全国送料手数料無料です。
cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:58 ب.ظ

Really lots of helpful knowledge.
cialis generic availability cialis cipla best buy cialis 10mg prix pharmaci cialis coupons printable cialis 100mg suppliers wow cialis 20 tadalafil 20 mg look here cialis cheap canada only now cialis for sale in us click here cialis daily uk
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Helpful write ups. Many thanks!
cialis for sale in europa cialis generico en mexico we choice free trial of cialis online prescriptions cialis cialis ahumada cialis 5mg billiger cialis 5mg we recommend cialis best buy buy cialis online cheapest order a sample of cialis
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You expressed this superbly!
low dose cialis blood pressure cialis generico online when will generic cialis be available il cialis quanto costa rezeptfrei cialis apotheke cialis online cialis price thailand generico cialis mexico buy generic cialis cialis pills price each
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Really a good deal of helpful facts.
generico cialis mexico cialis 20 mg cost generic cialis soft gels side effects of cialis cialis wir preise cialis patent expiration wow cialis 20 cialis generico lilly buy cialis online legal cialis usa cost
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ب.ظ

You said it nicely..
prices on cialis 10 mg cialis 5mg cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis cialis alternative cialis price in bangalore cialis 5 mg we like it safe cheap cialis order generic cialis online cialis side effects dangers
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 10:01 ق.ظ

Amazing a good deal of useful advice!
free cialis cialis 5 mg cialis flussig canadian discount cialis buy cialis online legal cialis 20 mg comprar cialis navarr tarif cialis france recommended site cialis kanada cialis generique 5 mg
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis soft tabs for sale cialis kamagra levitra we recommend cialis info rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung dose size of cialis cialis generika cialis in sconto cialis canada on line buy cialis online legal
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Amazing a lot of terrific tips!
enter site very cheap cialis when can i take another cialis safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich safe site to buy cialis online cialis sicuro in linea overnight cialis tadalafil cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea cialis tadalafil online
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff.
cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg cialis usa cost tadalafilo cialis bula brand cialis nl cialis bula enter site natural cialis cialis coupon click now cialis from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30