تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-01:44 ب.ظ

مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی

ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا

این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت  اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : تعریف زنا

در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا  خواهیم شد.

بند اول : تعریف لغوی

کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده  که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که «ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند» (۱) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت  الزنی  را « زنا کردن و خیانت به همسر»(۲) ترجمه نموده اند. در کتاب الذا زنا را از نظر لغوی« جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند».(۴)

بند دوم : تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر  زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(۱) لذا قانون گذار نیز در ماده ۶۳ ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.»(۲) اما تعریفی که در ماده ۲۲۲ ل.ق.م.ا  ارائه شده این است که« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»(۳)            که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به  نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار  این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.

الف) تعریف فقها امامیه از زنا

فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.

مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: « و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر».(۱)

مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: « فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است  …(۲) و همچنین  امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه «مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد».(۳) 

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا

در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که «وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه ».(۱) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که  «الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد ».(۲) که در این صورت زنا محقق می شود.

 عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید:              « والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه». (۳)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.

در مذهب مالکی می گویند که «الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است».(۴)

مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که «الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که زنا عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.»(۱)  و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح زنا بیان می دارند که « یری الحنابله أن الزنا هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از زنا این است که زنا وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.»(۲)

گفتار دوم : طبقه بندی زنا

عمل شنیع زنا به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصانزنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این زنا از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف زنای به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده  اضافه نموده این است که:« هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.»(۳) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و زنا در حالات مذکور را در حکم زنای به عنف دانسته است و زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.

احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب زنا با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم

نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: «احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .

احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:

الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)

ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:

الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.

ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.

ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارمبنابراین مشخص شد که زنایی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد زنای توام با احصان خواهد بود و بالطبع زنایی که منهای شرایط مذکور باشد را زنای بدون احصان گویند که آن را زنای دارای حد جلد می نامند وآن زنایی است که ماده ۸۸ ق.م.ا بیان می دارد که «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».(۱) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده ۲۲۳ ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب زنا به میان نیاورده است.

اگر بخواهیم این نوع زنا را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که «محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(۳)  زنای با محارمکه موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. اما زنایی که با غیر محارم شده باشد زنای با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل زنا وجود ندارد.

ث دوم: تاریخچه بزه زنا

جرم زنا در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم زنا قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی زنا در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان              می پردازیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 03:13 ب.ظ

Amazing loads of terrific knowledge!
when can i take another cialis cialis daily cialis 20 mg cost cialis 5 effetti collaterali generic low dose cialis cialis generico lilly online prescriptions cialis cialis price thailand cialis cost preis cialis 20mg schweiz
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:09 ب.ظ

Good data. Regards.
canadian medications 247 online pharmacy trust pharmacy of canada online pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy no prescription canadian government approved pharmacies canada medications buy cialis from canada canada medications information
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

Regards, Plenty of stuff!

import cialis bulk cialis enter site natural cialis cialis 30 day sample prices on cialis 10 mg interactions for cialis online cialis cialis kaufen wo ou acheter du cialis pas cher cialis coupons
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
cialis for sale south africa price cialis per pill cialis 20 mg best price wow look it cialis mexico cialis taglich cilas cialis coupons we choice cialis uk cialis tablets for sale buy cialis online legal
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:05 ب.ظ

Truly lots of excellent tips.
bulk cialis prices on cialis 10 mg click here to buy cialis safe dosage for cialis costo in farmacia cialis tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg order cialis from india buy cialis online cheapest cialis 05
generic sildenafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:23 ق.ظ

You revealed this really well!
online purchase of viagra buy viagra 100mg viagra pills buy viagra online from canada sildenafil uk buy generic viagra online get prescription for viagra online viagra prescription how to buy viagra online uk how to buy viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-professional-org.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:57 ق.ظ

Fine posts. Cheers.
american pharmacy cialis cialis ahumada tadalafil generic generic cialis soft gels cialis generisches kanada calis pastillas cialis y alcoho how does cialis work cialis patentablauf in deutschland cialis uk next day
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:03 ب.ظ

You explained this really well.
only now cialis for sale in us precios de cialis generico cialis generic availability buy original cialis weblink price cialis cialis rezeptfrei buy cialis uk no prescription cialis without a doctor's prescription cialis generique cialis prezzo di mercato
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ

Great data. Regards!
buy sildenafil online uk generic viagra uk online viagra how to buy vigara order viagra online usa generic viagra how can i get viagra online get viagra prescription viagra buy viagra online pharmacy viagra cheap online viagra
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 05:26 ق.ظ

With thanks, I like it.
generic low dose cialis acheter cialis kamagra miglior cialis generico buying cialis overnight india cialis 100mg cost cialis alternative 40 mg cialis what if i take only now cialis 20 mg cialis for sale south africa click here to buy cialis
magdalenesoares.hatenablog.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:27 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering
the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
What is a heel lift?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all vital infos.

I would like to peer more posts like this .
stephanein.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work on. You
have done an impressive job and our entire community will
be thankful to you.
Can Pilates make you look taller?
جمعه 13 مرداد 1396 03:14 ب.ظ
Admiring the hard work you put into your site and detailed information you
present. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information.
Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 7 مرداد 1396 08:07 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community
will be thankful to you.
Samuel
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:07 ق.ظ
hi!,I love your writing so so much! share we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL?

I need an expert in this area to resolve my problem.
May be that's you! Looking forward to peer you.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:41 ب.ظ
This information is priceless. How can I find out more?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:27 ب.ظ
Every weekend i used to pay a visit this site, because i want enjoyment, as this this site conations truly pleasant funny information too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر