تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-01:44 ب.ظ

مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی

ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا

این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت  اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : تعریف زنا

در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا  خواهیم شد.

بند اول : تعریف لغوی

کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده  که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که «ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند» (۱) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت  الزنی  را « زنا کردن و خیانت به همسر»(۲) ترجمه نموده اند. در کتاب الذا زنا را از نظر لغوی« جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند».(۴)

بند دوم : تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر  زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(۱) لذا قانون گذار نیز در ماده ۶۳ ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.»(۲) اما تعریفی که در ماده ۲۲۲ ل.ق.م.ا  ارائه شده این است که« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»(۳)            که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به  نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار  این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.

الف) تعریف فقها امامیه از زنا

فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.

مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: « و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر».(۱)

مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: « فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است  …(۲) و همچنین  امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه «مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد».(۳) 

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا

در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که «وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه ».(۱) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که  «الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد ».(۲) که در این صورت زنا محقق می شود.

 عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید:              « والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه». (۳)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.

در مذهب مالکی می گویند که «الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است».(۴)

مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که «الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که زنا عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.»(۱)  و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح زنا بیان می دارند که « یری الحنابله أن الزنا هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از زنا این است که زنا وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.»(۲)

گفتار دوم : طبقه بندی زنا

عمل شنیع زنا به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصانزنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این زنا از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف زنای به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده  اضافه نموده این است که:« هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.»(۳) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و زنا در حالات مذکور را در حکم زنای به عنف دانسته است و زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.

احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب زنا با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم

نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: «احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .

احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:

الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)

ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:

الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.

ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.

ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارمبنابراین مشخص شد که زنایی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد زنای توام با احصان خواهد بود و بالطبع زنایی که منهای شرایط مذکور باشد را زنای بدون احصان گویند که آن را زنای دارای حد جلد می نامند وآن زنایی است که ماده ۸۸ ق.م.ا بیان می دارد که «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».(۱) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده ۲۲۳ ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب زنا به میان نیاورده است.

اگر بخواهیم این نوع زنا را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که «محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(۳)  زنای با محارمکه موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. اما زنایی که با غیر محارم شده باشد زنای با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل زنا وجود ندارد.

ث دوم: تاریخچه بزه زنا

جرم زنا در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم زنا قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی زنا در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان              می پردازیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:58 ب.ظ

Really lots of helpful knowledge.
cialis generic availability cialis cipla best buy cialis 10mg prix pharmaci cialis coupons printable cialis 100mg suppliers wow cialis 20 tadalafil 20 mg look here cialis cheap canada only now cialis for sale in us click here cialis daily uk
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Helpful write ups. Many thanks!
cialis for sale in europa cialis generico en mexico we choice free trial of cialis online prescriptions cialis cialis ahumada cialis 5mg billiger cialis 5mg we recommend cialis best buy buy cialis online cheapest order a sample of cialis
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You expressed this superbly!
low dose cialis blood pressure cialis generico online when will generic cialis be available il cialis quanto costa rezeptfrei cialis apotheke cialis online cialis price thailand generico cialis mexico buy generic cialis cialis pills price each
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Really a good deal of helpful facts.
generico cialis mexico cialis 20 mg cost generic cialis soft gels side effects of cialis cialis wir preise cialis patent expiration wow cialis 20 cialis generico lilly buy cialis online legal cialis usa cost
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ب.ظ

You said it nicely..
prices on cialis 10 mg cialis 5mg cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis cialis alternative cialis price in bangalore cialis 5 mg we like it safe cheap cialis order generic cialis online cialis side effects dangers
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 10:01 ق.ظ

Amazing a good deal of useful advice!
free cialis cialis 5 mg cialis flussig canadian discount cialis buy cialis online legal cialis 20 mg comprar cialis navarr tarif cialis france recommended site cialis kanada cialis generique 5 mg
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis soft tabs for sale cialis kamagra levitra we recommend cialis info rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung dose size of cialis cialis generika cialis in sconto cialis canada on line buy cialis online legal
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Amazing a lot of terrific tips!
enter site very cheap cialis when can i take another cialis safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich safe site to buy cialis online cialis sicuro in linea overnight cialis tadalafil cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea cialis tadalafil online
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff.
cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg cialis usa cost tadalafilo cialis bula brand cialis nl cialis bula enter site natural cialis cialis coupon click now cialis from canada
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Cheers. I enjoy this.
cialis mit grapefruitsaft cialis name brand cheap cialis billig get cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg effetti collateral cheap cialis look here cialis order on line tadalafil generic cialis arginine interactio
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:52 ب.ظ

Superb forum posts. With thanks.
cialis for sale cialis super kamagra cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg buy link for you cialis price where cheapest cialis price cialis per pill cialis et insomni cialis generico online 200 cialis coupon
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:39 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
cialis herbs tarif cialis france free cialis click here cialis daily uk does cialis cause gout wow cialis 20 cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato cialis pas cher paris brand cialis generic
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Useful material. Regards!
click here cialis daily uk buy brand cialis cheap side effects of cialis cialis pills price each cialis prices cialis 5mg billiger only best offers cialis use brand cialis nl precios cialis peru miglior cialis generico
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Fine forum posts. Many thanks!
when will generic cialis be available cialis for sale in europa the best site cialis tablets buy brand cialis cheap cialis italia gratis acquistare cialis internet cialis pills in singapore cost of cialis per pill estudios de cialis genricos cialis generique 5 mg
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:25 ب.ظ

Thank you! Lots of stuff!

cialis in sconto cialis online online cialis cialis canada on line buying cialis on internet cialis online napol link for you cialis price generic cialis pill online cialis free trial cialis 20 mg effectiveness
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Superb write ups. With thanks.
cialis lilly tadalafi where cheapest cialis cialis arginine interactio cialis 50 mg soft tab cipla cialis online acheter du cialis a geneve cialis italia gratis costo in farmacia cialis cialis for sale cialis 100mg suppliers
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Wonderful write ups. Cheers.
preis cialis 20mg schweiz enter site natural cialis generic cialis with dapoxetine cialis 30 day trial coupon cialis for sale cialis in sconto cialis 05 cialis tablets for sale cialis cipla best buy wow cialis tadalafil 100mg
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:18 ق.ظ

You have made the point!
cialis pills boards cialis generico postepay cialis patentablauf in deutschland achat cialis en itali compare prices cialis uk cialis generisches kanada wow cialis tadalafil 100mg i recommend cialis generico buy online cialis 5mg we recommend cheapest cialis
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 03:13 ب.ظ

Amazing loads of terrific knowledge!
when can i take another cialis cialis daily cialis 20 mg cost cialis 5 effetti collaterali generic low dose cialis cialis generico lilly online prescriptions cialis cialis price thailand cialis cost preis cialis 20mg schweiz
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:09 ب.ظ

Good data. Regards.
canadian medications 247 online pharmacy trust pharmacy of canada online pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy no prescription canadian government approved pharmacies canada medications buy cialis from canada canada medications information
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

Regards, Plenty of stuff!

import cialis bulk cialis enter site natural cialis cialis 30 day sample prices on cialis 10 mg interactions for cialis online cialis cialis kaufen wo ou acheter du cialis pas cher cialis coupons
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
cialis for sale south africa price cialis per pill cialis 20 mg best price wow look it cialis mexico cialis taglich cilas cialis coupons we choice cialis uk cialis tablets for sale buy cialis online legal
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:05 ب.ظ

Truly lots of excellent tips.
bulk cialis prices on cialis 10 mg click here to buy cialis safe dosage for cialis costo in farmacia cialis tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg order cialis from india buy cialis online cheapest cialis 05
generic sildenafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:23 ق.ظ

You revealed this really well!
online purchase of viagra buy viagra 100mg viagra pills buy viagra online from canada sildenafil uk buy generic viagra online get prescription for viagra online viagra prescription how to buy viagra online uk how to buy viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-professional-org.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:57 ق.ظ

Fine posts. Cheers.
american pharmacy cialis cialis ahumada tadalafil generic generic cialis soft gels cialis generisches kanada calis pastillas cialis y alcoho how does cialis work cialis patentablauf in deutschland cialis uk next day
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:03 ب.ظ

You explained this really well.
only now cialis for sale in us precios de cialis generico cialis generic availability buy original cialis weblink price cialis cialis rezeptfrei buy cialis uk no prescription cialis without a doctor's prescription cialis generique cialis prezzo di mercato
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:33 ق.ظ

Great data. Regards!
buy sildenafil online uk generic viagra uk online viagra how to buy vigara order viagra online usa generic viagra how can i get viagra online get viagra prescription viagra buy viagra online pharmacy viagra cheap online viagra
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 05:26 ق.ظ

With thanks, I like it.
generic low dose cialis acheter cialis kamagra miglior cialis generico buying cialis overnight india cialis 100mg cost cialis alternative 40 mg cialis what if i take only now cialis 20 mg cialis for sale south africa click here to buy cialis
magdalenesoares.hatenablog.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:27 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering
the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
What is a heel lift?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all vital infos.

I would like to peer more posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30