تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی

پایان نامه تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:39 ب.ظ

انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی

۱- عدم کفایت قوانین کیفری:

بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام میدهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده درجرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ می­نمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه میگذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابراین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست­ جنائی پویا نیز باید ابزارهای ­خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابراین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می­شود.[۱]

۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی

نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعاب­گاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب میشود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته وخصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱  هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیری­های مسلحانه وغیره می­تواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتاراست ، امازمانی پاسخ میدهد که دقیق وسریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهرا دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.

ب) ازنظرجرم شناسی

بطورکلی جرم پاسخ یک شخصیت است به یک وضعیت. فرایندشکل گیری شخصیت تاحدودزیادی خارج ازدست خودفرداست . البته منظوراین نیست که اراده ، نقش منفعل درشکل گیری شخصیت دارد بانگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری میتوان ملاحظه نمود که جوامع برخوردهای گوناگون واحیانا خشن وبه دورازمنطقی نسبت به مجرمین داشته اندوشدت مجازات ها وتبعیت ازباورهای خرافی دردوران انها رواج داشته است تااینکه امروزه مشخص شده است که جامعه درمقام انتقام جویی ازمجرم نسیت . مکتب تحققی یااثباتی دراعمال اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادچارتردیداست ازنظراین مکتب مجرم  عالما وعامدا مرتکب جرم نمیشودبلکه مجموعه نیروهای درونی وبیرونی بزهکاررابه سمت بزه سوق میدهد[۲] بنابراین مجازات ها هیچگاه جنبه تنبیهی وترهیبی علیه مجرم نداشته بلکه جهت دفاع جامعه وعلیه حالت خطرناک مجرم میباشد وجامعه برای ازبین بردن حالت خطرناک مجرم ازخودواکنش نشان میدهدواین واکنش بایدهمواره وهمیشه قبل ازارتکاب جرم وجودداشته باشد.

درحالی که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به هیچ وجه مجازات قبل ازارتکاب جرم را جایز نمیداند تنها جرمی راکه قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد، قابل مجازات میداند. ازمطالبی که عنوان شد میتوان دریافت که هدف غایی درنظام کیفری ، دراصل تربیت واصلاح ویاشاید بازپروری مجرم باشد و دیگرهدف ازمجازات ارعاب نیست .

ج) ازمنظرحقوق بین المللی کیفری

حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است . برهمین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری راقراردادهای بین المللی کیفری ، عرف بین المللی وتصمیمات مجامع بین المللی ازقبیل سازمان ملل متحدتشکیل میدهد . لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجوددولت های مستقل است . ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش ازهرچیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی رااعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش رااعمال کند چنین دولتی مستقل نیست .درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجودداردکه قاعده حقوقی راوضع میکندوقوه مجریه آنرا به اجرادرمی اورد.

عهدنامه بین المللی مریوط به جرائم بین المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی ومانندآن نوشته می شود ودربیشترموارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است . درتشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس ازجنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین المللی دائمی ونبودن قواعددادرسی مشخص است . محاکم ودادگاههایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی واستثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذدولت متبوع اووتابعیت متهم وشرایط سیاسی بین المللی وبرتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردیدمیکند وازلحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابراین باتوجه به فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی ودستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین المللی  تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند درحالیکه باحمله عراق به ایران حتی حاضربه محکوم کردنش نگردیدند وهنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود.

لذا با توجه به مراتب فوق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها مانعی درراه توسعه جرائم بین المللی به شمارمی آیداین سه نتیجه عبارت انداز:

۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲- تفسیرمضیق مقررات کیفری ۳-  جنبه کتبی بودن معیارکیفری.[۳]

باتوجه به اینکه قانونگذاری بین المللی رسمی وجودنداردنتیجه فقدان قانونگذاری این میشود که قانون بین المللی وجوددنداشته باشداگرمعنی اصل قانونی بودن جرم وکیفراین باشدکه قانون بایدجرائم وکیفرهاراتعریف کند،بدیهی است که چنین قانونی درحقوق بین الملل وجودندارد.ناگزیربایدازقانونی بودن جرم وکیفر،فقط لزوم متن قانونی رااستنباط کردولی متنی که واقعاصورت قانون ندارد.نظام بین المللی ازسه نتیجه ای که به اصل قانونی بودن جرم وکیفرنسبت میدهدبیش ازیکی رانمیپذیردوان عدم بازگشت قانون کیفری به گذشته است ونتیجه ی دیگررااین نظام ردمیکندو ان تفسیرمضیق است .به نتیجه سوم با احتیاط وتردید مینگرد وان لزوم متن نوشته است.[۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=2054187
شنبه 12 مرداد 1398 12:49 ب.ظ
I really delighted to find this internet site on bing, just
what I was looking for :D also saved to my bookmarks.
http://www.kanban.ru/redir.asp?url=http://bitcoinlifestylereview.com/
جمعه 11 مرداد 1398 09:35 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you're using?
I'm having some small security problems with my latest website and
I would like to find something more safeguarded.
Do you have any recommendations?
Fast Burn Keto Reviews
جمعه 31 خرداد 1398 08:05 ق.ظ
I'm really impressed along with your writing abilities and also with the layout in your
weblog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it's uncommon to see
a great weblog like this one these days..
risque du viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I'm hoping to contribute & aid different customers like its aided me. Good job.
https://www.willpowerinstitute.com/privacy-policy/
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:05 ق.ظ
スーパーコピー時計(N級品)ブランドコピー時計代引き専門店!
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 08:42 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis 200 dollar savings card cialis professional yohimbe recommended site cialis kanada cialis name brand cheap we recommend cialis info cialis 20 mg best price cialis 5mg cialis with 2 days delivery cost of cialis per pill click now cialis from canada
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 05:26 ب.ظ

Beneficial postings. Thank you.
prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg schweiz dose size of cialis cialis for sale cipla cialis online compare prices cialis uk cialis rckenschmerzen cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg cialis 05
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:13 ق.ظ

This is nicely put. .
achat cialis en suisse cialis for daily use cialis coupons printable the best choice cialis woman costo in farmacia cialis buy cheap cialis in uk enter site 20 mg cialis cost cialis manufacturer coupon when can i take another cialis cialis patentablauf in deutschland
How do you get Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:43 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
make your point. You definitely know what youre talking about, why throw
away your intelligence on just posting videos to your site when you
could be giving us something informative to read?
goodwinxrfesxwfvr.jimdo.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:55 ق.ظ
Can I simply just say what a relief to find someone who truly understands
what they are discussing on the internet.

You actually realize how to bring a problem to light and make it important.

More and more people need to check this out and understand this
side of your story. I can't believe you're not more
popular since you certainly have the gift.
lubagudger.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:13 ب.ظ
Paragraph writing is also a fun, if you know then you can write
or else it is complex to write.
Do you get taller when you stretch?
شنبه 14 مرداد 1396 04:18 ب.ظ
Good blog post. I definitely love this site. Thanks!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:36 ق.ظ
Fastidious answers in return of this question with solid arguments and telling everything on the
topic of that.
Martha
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:20 ب.ظ
When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
now on each time a comment is added I recieve four
emails with the same comment. There has to be an easy method you are
able to remove me from that service? Many thanks!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:25 ب.ظ
When some one searches for his necessary thing,
thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر