تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

پایان نامه استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-02:54 ب.ظ

انواع مصونیت

ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی

رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت.

در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک بصورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های ماموران ماموریت های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی[۱]

دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. بدلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطاء        می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.[۲]

در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و تا حدی ماموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تا حدی ماموران کنسولی اشاره کرد.

مبحث چهارم

مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها

مصونیت مقام رئیس کشور، اصلی است که در کلیه کشورهای پارلمانی (سلطنتی یا جمهوری)    درباره ی رئیس کشور (اگر قانونا مسئولیت حکومت نداشته باشد) جاری است و فلسفه آن مورد بحث نیست. اما تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره ی نمایندگان دولت های خارجی هیچ وقت تمایلی نداشته اند، و با وجود این عملا آن را در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند، زیرا که خود هم متقابلا از این مصونیت ها در کشورهای خارجی مستفید بوده اند. در نتیجه این سوال پیش می آید که فلسفه مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشورهای خارجی چیست؟

اهمیت موضوع و اختلاف نظرهای مختلف در این است که مصونیت به وسعتی که معمول شده است، مخالف اصول مسلم حقوقی به نظر می رسد. زیرا بنا بر قاعده کلی، حاکمیت دولت بر هر شخص و هر شیء که در سرزمین آن واقع است، اعمال می گردد و قوانین آن دولت نیز در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چیز لازم الاجرا است مگر مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین از آنجا که از یک سو مصونیت، تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده بین المللی و در نتیجه مخالف اصل حاکمیت ملی دولت به نظر می آید و از سوی دیگر مصونیت های کنونی به موجب عهدنامه های بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولت های امضاء کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است، ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن ها پیش از آن، مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه های بین المللی اگر دولتی آن را امضاء نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارد، حقوقدانان در صدد توجیه و تبیین آن برآمده و در پی یافتن یک مبنای حقوقی، نظریات مختلفی عرضه داشتند که فلسفه وجودی مصونیت های بین المللی را توجیه کنند. این مبانی مصونیت را نظریه برون مرزی[۳]، نظریه نمایندگی[۴]، مصلحت خدمت[۵] و نظریه متقابل[۶] تشکیل می دهند.

منابع موجود در بیان مبانی فلسفی مصونیت ها بطور عمده از دیدگاه روابط دو جانبه و نمایندگی فیمابین دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در بالا اشاره شد، علمای حقوق بین الملل در توجیه مبانی حقوقی مصونیت ها و مزایای سیاسی به چهار نظریه اشاره کرده اند که به ترتیب تقدم و تاخر عبارتند از نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی، نظریه مصلحت خدمت و نظریه عمل متقابل که پس از بررسی آنها باید دید کدامیک با مواد کنوانسیون های دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه و شرایط فعلی سازگار است.

 گفتار اول: نظریه نمایندگی

اساس این نظریه به قرون وسطی باز می گردد. از قرون وسطی تا اوایل انقلاب کبیر فرانسه، که در آن روابط بین المللی، روابط شخصی بین پادشاهان و امرا بوده است، بر می گردد.

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریج مفاهیم جدیدتری پیدا کردند، هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هر چه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد: «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست».[۷] نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. استقلال پادشاه به نماینده او تعمیم یافته و طبعا سفیر او در کشور دیگر، تابع قوانین محل ماموریت نیست. قاصد یا نماینده او، فرستاده شخص او نزد شخص رئیس طایفه و قوم دیگر بود و هر گونه تعدی یا نادیده گرفتن حقوق نماینده، تعدی و تعرض به شخص پادشاه تلقی می گردید. زمانی هم که جوامع متشکل و تمدن های بزرگ باستانی بوجود آمد، تغییری در این اساس پیدا نشد و جز در آتن و دوره ای از تاریخ روم قدیم، ملت و دولت مفهوم مشخص نداشتند.[۸]

نظریه نمایندگی اعم از آنکه مبتنی بر حاکمیت شخصی باشد یا حاکمیت دولت، در طول مراحل قبل از قرن بیستم مورد توجه بوده است.

این نظریه که بر مبنای رویه ی معمولی و عمومی زمان بنا شده بود به وسیله ی نمایندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است.

منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می گوید: «از جمله حقوق ملت ها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران اقدام نمایند، سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستنده اند، این زبان باید آزاد باشد، به نیابت از یک شخصیت مستقل سخن می گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان گردد …. چنانچه از صفت نمایندگی سوء استفاده نمایند، با روانه کردن به کشورشان می توان از آن جلوگیری نمود.». در همین جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سوء استفاده بیان می کند.[۹]

فوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید: «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند، باید اجتناب شود.»[۱۰]

هرست نیز معتقد است: «بخاطر وصف نمایندگی است که دولت ها ماموران سیاسی را به رسمیت شناخته و مصونیت می دهند.»[۱۱]

تدریجا در اثر تغییر وضع پادشاهان و اینکه دیگر کشور ملک آنها نبوده است و متعلق به تمامی مردم و ساکنین مملکت است، از اهمیت نمایندگان پادشاهان کاسته شد و به جای آن اهمیت شغل مد نظر قرار گرفت.

نظریه فوق اساسا با نظام های سلطنتی مطلقه سازگار است ولی با حاکمیت دولت های ملی و دیپلماسی نوین با اشکالات عدیده ای روبروست. این ایرادات عبارتند از: [۱۲]

  1. عدم وجود موازنه منطقی بین مصونیت رئیس کشور و حاکمیت او و مصونیت نماینده او. این مخالفین می گویند که در سازمان حقوقی دولت ها، رئیس کشور مالک کشور و جامعه ی تحت حکومت خود نیست تا سفیر فرستاده او در کشور خارجی به جای او باشد.[۱۳] بلکه رئیس کشور، خود نماینده ملتی است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاستی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن می کند.
  1. در نظر گرفتن مرتبه بالاتر از قانون دولت میزبان برای نماینده سیاسی و حکومت فرستنده: به نظر منتقدین روشن ترین دلیل اینکه نماینده از طرف رئیس کشور است نه نماینده شخصی او، این است که در رویه و عرف حقوق بین الملل سنتی، نماینده مصونیت هایی بیش از رئیس کشور خود در سرزمین خارجی دارد

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:05 ق.ظ

Truly all kinds of very good data.
tadalafil 20 mg side effects of cialis cialis online napol tadalafil 20mg we recommend cheapest cialis 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis best buy try it no rx cialis online cialis cialis pills price each
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:42 ق.ظ

You stated this really well!
cialis 50 mg soft tab tadalafil prescription doctor cialis cialis sicuro in linea 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis name brand cheap side effects for cialis cialis generico online 200 cialis coupon import cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:08 ب.ظ

Perfectly expressed certainly. .
only best offers cialis use viagra vs cialis vs levitra generic cialis soft gels cialis pas cher paris canadian drugs generic cialis order generic cialis online canada discount drugs cialis low dose cialis blood pressure precios cialis peru safe site to buy cialis online
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Seriously many of very good data.
preis cialis 20mg schweiz we like it cialis soft gel cialis for bph cialis lowest price acheter cialis meilleur pri enter site natural cialis 40 mg cialis what if i take cialis pills price each free generic cialis canada discount drugs cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Beneficial material. With thanks!
generic cialis in vietnam cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra walgreens price for cialis click here to buy cialis enter site natural cialis cialis kaufen bankberweisung chinese cialis 50 mg cialis pas cher paris cialis from canada
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Many thanks! Ample content!

click here to buy cialis cialis 5mg prix cialis manufacturer coupon cialis generique we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg cialis mit grapefruitsaft only now cialis for sale in us side effects for cialis 200 cialis coupon
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:12 ب.ظ

You said this effectively!
india cialis 100mg cost only now cialis 20 mg cialis 5 mg dose size of cialis cialis online nederland buy cheap cialis in uk are there generic cialis cialis generico cialis generika cialis generico lilly
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:56 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis for sale south africa buy cialis we like it cialis price cilas sublingual cialis online sialis cialis lilly tadalafi when can i take another cialis cialis usa cost brand cialis nl
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Thanks! I value it.
buy original cialis cialis for daily use viagra cialis levitra cialis 20 mg click now buy cialis brand trusted tabled cialis softabs cialis preise schweiz cialis herbs cialis y deporte cialis daily
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Wow plenty of very good tips.
cialis dosage recommendations cialis uk only now cialis for sale in us generic cialis cialis 20 mg callus cialis generico postepay 5 mg cialis pharmacie en ligne low dose cialis blood pressure does cialis cause gout
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 12:52 ب.ظ

Excellent facts. Thanks!
when can i take another cialis sublingual cialis online where cheapest cialis cialis pills price each sialis cialis therapie cialis 100mg suppliers where cheapest cialis where to buy cialis in ontario purchase once a day cialis
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 01:17 ق.ظ

Appreciate it, Loads of knowledge.

interactions for cialis cialis 5mg billiger only best offers cialis use we use it cialis online store tadalafil tablets cialis cipla best buy cialis pills we recommend cheapest cialis only now cialis 20 mg cialis preise schweiz
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Great info. Thank you!
buy brand cialis cheap cialis tadalafil online prices for cialis 50mg cialis 20 mg cost cost of cialis per pill cialis great britain wow look it cialis mexico sublingual cialis online cialis baratos compran uk cialis from canada
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 02:11 ق.ظ

You reported it really well.
calis when will generic cialis be available generic cialis pro we like it safe cheap cialis cialis 5mg billiger viagra or cialis cialis alternative recommended site cialis kanada enter site very cheap cialis where do you buy cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous forum posts!

cialis herbs cialis tadalafil cialis manufacturer coupon cialis canada on line cialis for sale in europa cialis prezzo in linea basso we like it cialis soft gel cialis canada on line cialis generico milano no prescription cialis cheap
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:38 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
tadalafil 20mg cialis uk next day cialis generic canadian cialis price cialis best we use it cialis online store achat cialis en suisse buy cialis online legal buy original cialis cialis price in bangalore
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:10 ب.ظ

Fine stuff. Regards!
effetti del cialis cialis generico postepay low dose cialis blood pressure cialis 5mg prix cialis for bph get cheap cialis cialis reviews costo in farmacia cialis 5 mg cialis coupon printable cialis with 2 days delivery
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Awesome content. Thanks a lot.
cialis flussig click here cialis daily uk weblink price cialis cialis daily reviews wow look it cialis mexico cialis wir preise generico cialis mexico generic cialis buy brand cialis cheap cialis dose 30mg
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:35 ق.ظ

You actually suggested this perfectly.
levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen generic levitra levitra cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg levitra 10 mg kopen buy levitra
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:07 ق.ظ

Excellent posts. Regards!
how to purchase cialis on line cialis side effects dangers buy cialis online nz when can i take another cialis buy cialis uk no prescription cialis authentique suisse cialis side effects what is cialis tadalafilo cialis 5 mg scheda tecnica
buy tadalafil pills
یکشنبه 8 مهر 1397 04:19 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
cialis efficacit cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis flussig rx cialis para comprar cialis patentablauf in deutschland cialis kaufen wo acquisto online cialis generic cialis at the pharmacy cialis online holland
online pharmacies canada
شنبه 31 شهریور 1397 06:05 ب.ظ

You said it adequately..
canadian pharmaceuticals online pharmacy north west pharmacy canada safe canadian online pharmacies drugs for sale online canadian pharmacies canadian pharmacy no prescription the best canadian online pharmacies prescription drugs without prior prescription pharmacy canada online prescriptions
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:38 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis usa cost does cialis cause gout cialis pills boards prices for cialis 50mg enter site natural cialis cialis taglich free cialis cialis tablets australia enter site very cheap cialis generic cialis with dapoxetine
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:34 ب.ظ

You actually explained that perfectly.
free cialis warnings for cialis cialis 5 mg scheda tecnica tadalafilo india cialis 100mg cost canadian drugs generic cialis we use it cialis online store viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen if a woman takes a mans cialis
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:12 ق.ظ

You explained it adequately!
acheter cialis meilleur pri fast cialis online cialis 5mg click here take cialis only best offers 100mg cialis wow look it cialis mexico order generic cialis online cialis online holland 5 mg cialis coupon printable cialis savings card
canadianpharmacytousa.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

Good content, Thanks a lot.
canada online pharmacy online pharmacies tech school pharmacy near me trust pharmacy canada reviews aarp recommended canadian online pharmacies canadian prescription drugstore is trust pharmacy in canada legitimate canada medications cheap best canadian pharmacies online canadian pharmacies stendra
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:46 ق.ظ

You explained it terrifically.
get viagra online prescription order viagra online usa order sildenafil online uk buy cheap viagra uk buy generic viagra uk buy viagra without consultation uk where to buy herbal viagra buy viagra paypal best buy viagra buy viagra online with a prescription
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:01 ب.ظ

Great posts. With thanks.
cialis daily dose generic cialis daily cialis preise schweiz cialis generic tadalafil buy canada discount drugs cialis sublingual cialis online cialis 5 mg schweiz viagra vs cialis we choice free trial of cialis look here cialis order on line
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:42 ق.ظ

Wonderful facts, With thanks!
generic for cialis cialis daily dose generic sialis generic cialis at the pharmacy cialis kaufen cialis daily reviews wow cialis tadalafil 100mg venta cialis en espaa when will generic cialis be available comprar cialis 10 espa241a
http://cialisonl.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of content!

ou trouver cialis sur le net how does cialis work warnings for cialis discount cialis get cheap cialis cialis daily dose generic cialis cost sialis purchasing cialis on the internet venta cialis en espaa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30