تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-04:01 ب.ظ

وجود ضرر

     هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد و اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند، مسئولیتی برای جبران نیز ایجاد نمی شود، چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۰ در مقام بیان ارکان دعوی مطالبه خسارت بیان داشته است «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» همچنین در ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است. موضوع مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب تقصیر نیست. جبران خسارت ناشی از آن است با وجود این در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است مانند مطالبه وجه التزام که در قرارداد شرط شده باشد که مستلزم اثبات ضرر نیست و یا خسارت تأخیر تأدیه که به حکم قانون تعیین شده است.[۱]

      هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است، بنابراین این ضرر اعم از ضررهای مادی، معنوی و بدنی است.[۲]

     هر چند قانون به ضرر معنوی اشاره کرده است ولی در عمل، محاکم به ندرت در خصوص ضررهای معنوی رأی صادر می کنند. اما از شرایط ضرر وارده این است که مسلم و بی واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمی توان مطالبه کرد چنانچه قانون ضرر ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند[۳] و این ضرر باید جبران نشده باشد و اگر قبلاً جبران شده باشد موردی برای مطالبه باقی نمی ماند و دعوی خواهان استماع نمی شود.

 ب: ارتکاب فعل زیانبار

     رکن دیگر مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار است و این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی، ورود ضرر را ناشایسته بداند[۴].

     در قانون ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است. یعنی اگر فعل با جواز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت وارد ناشی از آن نیست. کسی که با حکم دادگاه اقدام به تخریب یک ساختمان می نماید، نمی توان او را از باب خسارت وارده مسئول قرار داد. در اینجا منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز داخل قانون به معنای اعم قرار می گیرند، بنابراین همان طور که نقض یک قاعده ی قانونی تقصیر به شمار می رود، نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیانبار بودن مسئولیت آفرین است.[۵]

     علاوه بر جواز قانونی، دفاع مشروع نیز از عواملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانچه در ماده ۱۵ ق مسئولیت مدنی آمده است کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد «در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است».

     فعل زیانبار ممکن است فعل مادی مثبت باشد و یا ترک فعل مثل کسی که در نگهداری حیوانش کوتاهی می کند و موجب خسارت می شود. غیر قانونی بودن فعل در تمامی مسائل و موضوعات حتی در مورد صغیر ممیز و غیر ممیز نیز لازم است. در این خصوص برخی حقوقدانان گفته اند: «در صورتی محجور مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت در مورد صغیر ممیز به معنی تقصیر است اما در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون به این معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد».[۶]

     در اینجا به ذات عمل توجه می شود که ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد، بنابراین در مورد اتلاف نیز که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال دیگری نوعاً نامشروع است و عمل نامشروع تلقی می گردد و موجب مسئولیت می شود اگر چه مستند به تقصیر نباشد بنابراین این که فعل زیانبار باید نامشروع و غیرمجاز باشد به معنی تقصیر نیست بلکه به این معنا می باشد که فعل زیانبار بدون جواز قانونی بوده و نوعاً نامشروع باشد

ج:‌ رابطه سببیت

     رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. درتوضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفاً رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر (فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعاً ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلائی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنائاتی در آن وجود دارد. رابطه سببیت علاوه بر اینکه، ایجاد مسئولیت می کند، قلمرو مسئولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است.    دشواری احراز رابطه سببیت در تعدد اسباب باعث ارائه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تأثیر این نظریه ها را در قوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده ‎۳۳۲ قانون مدنی بیانگر آن است. در حقوق فرانسه، مصر و لبنان، بدواً تئوری برابری اسباب و شرایط پذیرفته شده، ولی بعداً به نظریه سبب متعارف و اصلی روی آورده اند. باتوجه به قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» اثبات رابطه سببیت با مدعی است. بعد از اثبات رابطه سببیت توسط خواهان دعوی، خوانده می تواند ثابت نماید که این رابطه ظاهری بوده و خسارت وارده توسط اسباب خارجی بوجود آمده است، که این اسباب خارجی می تواند حوادث غیر مترقبه، تقصیر ثالث و یا تقصیر زیان دیده باشد. با توجه به اینکه مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است و رابطه سببیت رکن حیاتی ضمان قهری و مسئولیت مدنی غیر قراردادی است، بهتر بود قانونگذار ایران، ماده ای را در این خصوص وضع می کرد و در آن از «رابطه سببیت در مسئولیت مدنی»  یاد می نمود. در خصوص تقارن اسباب حکمی در قوانین ایران دیده نمی شود و بهتر است با وضع ماده ای تکلیف این مسأله روشن شود. در خصوص سبب متناوب نیز بهتر است ماده ای تنظیم شود.

     برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار یا ترک فعل رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. در علم فلسفه و سایر علوم، جستجوی علت به منظور نسبت دادن پدیده ای معلوم به مبنا و دلیل نامعلوم آن است، در حالی که در بحث ما احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.

در هر حال رابطه میان سبب و ضرر باید حاوی دو شرایط اساسی باشد:

۱- مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.

۲- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند. مثلاً اگر در اثر غفلت راننده، اتومبیل روشن بماند و شخص آن را سرقت کند سهل انگاری راننده را نمی توان سبب قلمداد کرد چون متکی به عقل نبوده و یک سبب مستقیم نیست چنانچه ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م نیز اشاره به رابطه سببیت دارد.

     در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آن را نیز قانون صراحتاً متعرض نشده ولی این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مواد (۳۲۸ الی ۳۳۵) و مواردی از این قانون نظیر ماده ۶۶۶ و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م استنباط می شود.

     در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است : «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». دقت در این ماده حاکی از آن است که برای تحقق اتلاف باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر، رابطه علیت مستقیم باشد (مانند شکستن پنجره). در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مورد تسبیب نیز این رابطه به نحو غیرمستقیم می باشد که مبین رابطه سببیت است. همچنین در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» که در این ماده پذیرش دعوای مطالبه خسارت را منوط به وجود رابطه سببیت دانسته و قید« بلاواسطه ناشی از» حاکی از آن است در مسئولیت های قراردادی، رکن اصلی ایجاد مسئولیت رابطه سببیت بین ضرر و فعل عامل زیان است و در مسئولیت قهری به طریق اولی رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت نیاز است. رابطه سببیت به لحاظ بداهت و روشنی موضوع در قانون تعریف نشده است.

     دیوان عالی کشور در تعریف رابطه سببیت آورده است: «اگر شخصی مرتکب آن نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید.»[۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Tonus Fortis
سه شنبه 29 مرداد 1398 08:40 ب.ظ
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call her although can be not
her birth call. Fishing is the hobby Let me never stop doing.
New York is her birth city. Meter reading may be my profession for quantities
of and Certain think I'll change it anytime immediately.
Check out his website here: http://potenzmittel-online-bestellen-de.eu/tonus-fortis.html
3win8 apk download for ios
یکشنبه 27 مرداد 1398 01:57 ق.ظ
Hurry, these could be mailed today and start helping you win by next weekend!

Cash till Payday loans have come to the attempt.
Many individuals are discovering the enjoyment and thrills given free no download casino games.
Free Nude Cams
شنبه 26 مرداد 1398 07:29 ق.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

My website discusses a lot of the same topics as yours
and I feel we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!
예스카지노
دوشنبه 21 مرداد 1398 03:35 ب.ظ
더킹카지노 - https://major77.com
예스카지노 - https://yes2848.com
vjvjjcxe
바카라사이트
دوشنبه 21 مرداد 1398 03:33 ب.ظ
온라인바카라 - https://hgame77.com nvnjfjxxer
카지노사이트
دوشنبه 21 مرداد 1398 03:32 ب.ظ
카지노사이트 - https://casinosite77.com vnnnfdkkckk
http://radiowroclaw.pl/articles/view/60443/Radio-Wroclaw-otworzylo-21-sciezke-biegowa-w-regionie
دوشنبه 21 مرداد 1398 11:44 ق.ظ
I pay a quick visit daily some blogs and sites to read posts, however this blog provides
feature based articles.
bulgaria
جمعه 18 مرداد 1398 01:42 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very satisfied to peer
your post. Thanks a lot and I am looking forward to touch you.
Will you kindly drop me a e-mail?
צימרים
سه شنبه 15 مرداد 1398 11:40 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region,
find in minutes a villa rented by city, a variety of rooms lofts
and villas. Be thankful for the images and data that the site has to supply
you. The site is a center for every person the ads
from the field, bachelorette party? Play with an associate who leaves Israel?
It doesn't matter what the key reason why you
must rent a villa for a future event or perhaps an organization recreation made
for any age. The site is also the biggest market of rooms from the hour, which is another subject, for
lovers who are looking for a luxurious room equipped for discreet entertainment with a spouse
or lover. It doesn't matter what you want, the 0LOFT website constitutes a look for you to identify rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
Hemorrhoids Heavy Lifting
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:09 ب.ظ
It's an remarkable paragraph in support of all the online users; they will get advantage from it I
am sure.
https://sendit.cloud/qhq68criri40
شنبه 12 مرداد 1398 01:56 ب.ظ
Just wish to say your article is as surprising. The clearness for
your post is simply spectacular and that i can suppose you're a professional in this subject.

Well together with your permission allow me to grab your RSS feed to stay updated with impending post.
Thanks one million and please continue the gratifying work.
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
جمعه 11 مرداد 1398 10:43 ق.ظ
Greetings. The author's name is Eddie Amaral the particular husband totally digs that user name.
For years she's lived in Montana but your girl friend will have to be able to one day
or any other. What he really enjoys doing is to build up badges and is looking for a way make it a career.
Auditing is what she does for a full time income
but she plans on changing the idea. Check out
her website here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
پنجشنبه 10 مرداد 1398 08:58 ب.ظ
Santiago is just how I'm called and my cousin doesn't
be pleased at all. Fishing of your of factors that he loves most.
I've always loved living in colorado. For years she has
been working as an interviewer and he or she will not change it anytime in the future.
My wife and I keep a website. It's advisable to give it a look here: http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/idealica-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 08:36 ب.ظ
Dianne exactly what her husband loves to call her but
people always misspell that it. Software developing is what he does but he's already sent applications for another one particular particular.
He is really fond of going to fitness and these days he has time to look at on new things.

For years I've been living in New York and by no means move.
Check out my website here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/idealica-dzialanie-sklad-opinie-cena-i-gdzie-kupic/
http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
پنجشنبه 10 مرداد 1398 07:20 ب.ظ
Dianne exactly what her husband loves to call her but people
always misspell getting this done. For years I have been living in New York and will never move.
He is really fond of going to fitness created he has time to
take on issues. Software developing is what he does but he's already created another person. Check out my website here:
http://seven-pride.com/pl/tabletki-na-przyrost-masy-miesniowej.html
http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:13 ب.ظ
Hi there, I am Mallie Coggin. What I really like doing is
play baseball but Not able to make it my profession really.
Montana has always been my living place when compared to have whatever I need here.
For years I've been doing its job a data processing officer
however plan on changing keep in mind this. He's been repairing
his website for a period of time now. Confirm it out here: http://brucia-grassi-efficace-it.eu/sliminazer.html
parkolas
چهارشنبه 9 مرداد 1398 02:44 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
Nevertheless think about if you added some great pictures or videos to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be
one of the greatest in its niche. Great blog!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:19 ق.ظ

With thanks, Awesome information.
drugs for sale online buy viagra 25mg canadian pharmacy meds are canadian online pharmacies safe canada medication prices canadian medications list canadian pharmacy viagra brand legitimate canadian mail order pharmacies buy viagra 25mg canadian pharmacies that ship to us
Daftar Situs Poker Online Terbaik 2018
دوشنبه 7 مرداد 1398 05:56 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, just go
to see this website everyday because it offers feature contents, thanks
http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/blacklatte.html
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:15 ق.ظ
Hello number one ally. Let me introduce myself. I am Jaime Kehoe but Do not like
making certain you're use my full specify. For years she's lived in Montana
but her husband wants them to bring. Software developing is how I support my family and the salary already been really doing.
What his as well as family him love is perform baseball but he's thinking on starting something newest.

My wife and I maintain a website. You may decide to look it over here: http://schnell-viel-abnehmen-de.eu/blacklatte.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/revolyn-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
یکشنبه 6 مرداد 1398 08:24 ق.ظ
The author is known by selected of Kristy. My friends say it's unhealthy for me but what Enjoy
doing is getting ready to fitness and I'll be starting another thing along destinations.
Indiana is where we've been living for as well as will
never move. The job I have been occupying many years is an information processing police
officer. He's not godd at design but you may choose
to check his website: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/revolyn-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
חדרים לפי שעה בראשון
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:16 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region,
find in a few minutes a villa for rent by city,
a variety of
http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:41 ق.ظ
Greetings. The author's name is Eddie Amaral and totally digs that name or
company name. Auditing is what she does for a
living but she plans on changing information technology.
What he really enjoys doing is to pick up badges anf the
is seeking make it a career. For years she's been living
in Montana but your girl friend will have to handle one day or
different. Check out her website here: http://na-zmarszczki.eu/Vichy-Liftactiv-Collagen-Specialist.html
http://productos-para-la-alopecia.eu/rogaine.html
جمعه 4 مرداد 1398 08:54 ب.ظ
Santiago is his name and he totally digs that label. She used in order to become unemployed these days
he is a data processing officer. Delaware is the only place he's been surviving in. The favorite hobby for the kids and me is to collect badges although i can't permit it to become my profession really.
He's not godd at design but you may want to check his website:
http://productos-para-la-alopecia.eu/rogaine.html
http://produits-contre-la-calvitie.eu/propecia.html
جمعه 4 مرداد 1398 06:09 ب.ظ
Hello best friend. Let me introduce myself. I'm Jaime Kehoe but I
am like consider use my full url. For years she's lived in Montana
but her husband wants them to keep. Software developing is how I support our neighbors and the salary recently been really pleasing.
What his relatives and him love is to play baseball but he's thinking on starting something absolutely new.
My wife and I conserve a website. It's advisable to take a look here: http://produits-contre-la-calvitie.eu/propecia.html
http://supplements-for-body-builders.com/anabolic-rx24.html
جمعه 4 مرداد 1398 04:29 ب.ظ
Tawanna Magdaleno is how I'm called and I totally
dig that specify. Montana has always been my home and I really every day living here.
Data processing been recently my profession for it slow.
Acting is one of the things I love most. If you want to get more check out
my website: http://supplements-for-body-builders.com/anabolic-rx24.html
http://na-zmarszczki.eu/loreal-Paris-Collagen+30.html
جمعه 4 مرداد 1398 02:55 ق.ظ
Tawanna Magdaleno is how I'm called and I totally dig that specify.

Montana has always been my home and Vehicles every day living in this.
Data processing has been my profession for although. Acting is one
of the things I love most. If you want to gather more information check out
my website: http://na-zmarszczki.eu/loreal-Paris-Collagen+30.html
http://seven-pride.com/es/ganar-masa-muscular.html
پنجشنبه 3 مرداد 1398 01:56 ب.ظ
Hello dear visitor. I am Valentin. My wife therefore chose to live
in New York and I have everything my partner and i need suitable here.

Auditing has been his normal work for a long time.
Acting is the hobby could never stop doing. I am running and
maintaining a blog here: http://seven-pride.com/es/ganar-masa-muscular.html
http://produits-contre-la-calvitie.eu/rogaine.html
پنجشنبه 3 مرداد 1398 12:18 ب.ظ
Santiago is his name and he totally digs that call.
The favorite hobby for my kids and me is collect badges even so
can't to become my profession really. Delaware is the only place he's been keeping.
She used pertaining to being unemployed and then he is a
data processing officer. He's not godd at design but you'll probably decide to check his website:
http://produits-contre-la-calvitie.eu/rogaine.html
http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/kankusta-duo-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 04:50 ق.ظ
Eddie Mercer is exactly who call him and he feels comfortable when people use complete name.
What I love doing is fishing however i can't succeed my profession really.
Meter reading exactly what she does for an income. My wife and I decided to dwell in Delaware.

See what's new on her website here: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/kankusta-duo-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30