تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران

پایان نامه بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:03 ب.ظ

مسئولیت مدنی

     مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.

الف) مسئولیت قراردادی

     مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:

 ١- تخلف از تعهد.

 ٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.

٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[۱]

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)

   در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارایه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.

     هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد[۲] استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است».[۳] پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۴]

     بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،[۵] بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارایه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارایه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست» تعریف شده است.[۶]

بند چهارم: مسئولیت کیفری

     به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.[۷]

     از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

     به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان    رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۸]

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

۱- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

۲- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

۳- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

۵ –  احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه ی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

۶ – مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ی ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی

     انسان موجودی آزاد و مختار آفریده شده است. این اختیار و فرماندهی عقل باعث شده که انسان نسبت به اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد و بتوان وی را مورد سوال و سرزنش قرار داد و به عبارت دیگر مسئول واقع شود چنانچه نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند. مسئولیت انسان نسبت به اعمال خویش به صور مختلفی ممکن است ایجاد شود، گاه مسئولیت شخص، جنبه کیفری دارد و شخص نسبت به عملی که انجام داده است از سوی جامعه و حکومت مجازات می شود. این گونه مسئولیت، دارای ضمانت اجرایی  مناسب از سوی حکومت می باشد گاهی نیز مسئولیت جنبه اخلاقی دارد، این نوع مسئولیت ضمانت اجرایی از سوی جامعه و حکومت ندارد و ضمانت آن وجدان و اخلاقیات است. گاهی نیز مسئولیت جنبه مدنی دارد و با تحقق ضرر و مطالبه زیان دیده ، قانون از آن حمایت          می کند. البته ممکن است یک عمل واجد هر سه نوع مسئولیت  نیز باشد و به عبارت دیگر پشت هر مسئولیتی حقوقی مسئولیت اخلاقی نیز نهفته است و از نظر اخلاقی هیچ کس نباید مزاحم دیگری شود و یا ضرری به دیگری برساند. در حقوق اسلام به جای مسئولیت  از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و ضمان یعنی« ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع».[۹]

[۱]. همان منبع، ص۳۳۹٫

  1. ۱٫ وینفیلد (sir Percy Henry Winfield= 1878- 1958) استاد مشهور دانشگاه کمبریج و سردبیر مجله حقوق کمبریج بوده است. کتاب های وی در زمینه مسؤولیت مدنی مدت ها جزو کتاب های درسی و پایه دار حقوق انگلیس محسوب می شده است و بویژه کتاب وی با عنوان « قلمرو حقوق خطا » (province of the Law of Tort, 1931) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

[۳]. “Tortuous liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law; this duty is towards persons generally and its breach is repressible by an action for unliqudated damages”: Rogers, W.V.H: “Winfield and colonics on Tort”, 16th edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, p.4.

[۴]. “… The allocation by the courts of responsibility for injurious conduct if the parties have not, by a contract, made such an allocation themselves”. Houston, “trudges and Judgments in torts” (1986) 20 U.B.C.L.R. 33; Mentioned by Fledthusen, Bruce: ” If this is Torts,  Negligence Must Be Dead” In Tort Theory, Edition by ken cooper- Stephenson & Elian Gibson, Cactus University Publications, 1993, p.397.

[۵]. دکتر ناصر کاتوزیان، با وجود این که معنی خاص مسؤولیت مدنی را مد نظر داشته اند، تعریف عام مسؤلیت مدنی را از بعضی حقوقدانان فرانسوی (مثل برادر مازو) که مطالب مربوط به مسؤولیت قراردادی و قهری را با مطرح کرده اند، نقل کرده است. اما در ادامه با نقل تعریف حقوق خطاها از بعضی از حقوقدانان انگلیسی و تعیین دقیق مرز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت ها (اخلاقی، کیفری و قراردادی) مفهومی را که از مسئولیت مدنی در نظر دارند کاملاً به خواننده می فهماند: کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج اول، نشر میزان، ش. ۷ (ص. ۴۶) به بعد؛ دکتر درودیان، حسینعلی نیز بعد از ذکر تقسیمات مختلف مسئولیت در تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص (مسئولیت قهری) نوشته اند: «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است»، درودیان، حسنعلی: جزوه حقوق مدنی ۴، ش. ۱؛ سایر حقوقدانان نیز تقریباً رویه مشابهی را اتخاذ کرده اند: امیری قایم مقامی، عبدالمجید: حقوق تعهدات ج. اول، نشر میزان، ص. ۱۵۷ به بعد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 01:03 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis taglich buy cheap cialis in uk purchasing cialis on the internet cialis arginine interactio cialis generika in deutschland kaufen dose size of cialis cialis 5 mg scheda tecnica buy online cialis 5mg canadian discount cialis cialis official site
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Great tips. Thanks a lot!
cialis rezeptfrei cialis cost if a woman takes a mans cialis cialis from canada costo in farmacia cialis buy cialis sample pack cialis para que sirve cialis patentablauf in deutschland cipla cialis online cialis taglich
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:30 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis coupons printable buy name brand cialis on line only now cialis 20 mg prices for cialis 50mg click here take cialis we recommend cialis info chinese cialis 50 mg 40 mg cialis what if i take we recommend cialis best buy does cialis cause gout
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Incredible lots of fantastic knowledge.
cialis name brand cheap cialis 5 mg schweiz cialis generico in farmacia online prescriptions cialis cialis vs viagra cialis with 2 days delivery rezeptfrei cialis apotheke tesco price cialis low cost cialis 20mg cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 01:05 ب.ظ

You've made your stand extremely well..
5 mg cialis coupon printable acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi cialis super acti are there generic cialis buy cheap cialis in uk cialis coupons printable enter site natural cialis cialis side effects overnight cialis tadalafil
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Amazing advice. With thanks!
cialis prezzo di mercato generic cialis review uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 effetti collaterali rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en itali tadalafilo cialis cost wow cialis 20 cialis taglich
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Many thanks, I value this!
cialis coupons printable cialis dosage cialis great britain enter site 20 mg cialis cost discount cialis prix de cialis enter site 20 mg cialis cost cialis rckenschmerzen india cialis 100mg cost cialis venta a domicilio
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:15 ق.ظ

You have made your point!
recommended site cialis kanada cialis 5 effetti collaterali generic cialis in vietnam cialis for sale south africa 40 mg cialis what if i take cialis y deporte cialis rezeptfrei sterreich cialis daily tadalafil 20 mg acheter cialis kamagra
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 12:08 ب.ظ

You revealed it really well.
cialis ahumada cialis diario compra tadalafil 10 mg cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg buy does cialis cause gout canada discount drugs cialis cialis pills in singapore 40 mg cialis what if i take cialis generique
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 01:07 ق.ظ

You actually expressed it wonderfully!
precios cialis peru tadalafil 10 mg buy name brand cialis on line generic cialis pro cialis lilly tadalafi cialis without a doctor's prescription generic cialis pro cialis daily cialis patentablauf in deutschland free generic cialis
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 11:58 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis manufacturer coupon cialis generico postepay cialis rckenschmerzen cialis manufacturer coupon buy cialis online cheapest we use it 50 mg cialis dose cialis herbs cialis 5 mg schweiz interactions for cialis cialis generico
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Thanks, I like this.
cialis lilly tadalafi tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico cialis generico milano cialis tablets for sale buy brand cialis cheap cialis per paypa overnight cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos cialis 30 day trial coupon
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Superb tips. Regards.
bulk cialis cialis rezeptfrei sterreich generic cialis at walmart cialis for bph cialis tablets australia cialis authentique suisse cialis sans ordonnance we choice free trial of cialis ou trouver cialis sur le net cialis pills in singapore
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 01:33 ق.ظ

Factor very well applied!!
free cialis safe site to buy cialis online how to purchase cialis on line we recommend cheapest cialis cialis daily cialis super kamagra female cialis no prescription only here cialis pills ou acheter du cialis pas cher buying brand cialis online
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:12 ب.ظ

Appreciate it! Loads of information.

cialis prices in england cialis price thailand callus cialis para que sirve cialis for sale viagra vs cialis vs levitra we recommend cheapest cialis safe site to buy cialis online how does cialis work cialis prices in england
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:55 ق.ظ

Really many of excellent information!
viagra or cialis cialis 20 mg best price acheter cialis meilleur pri cialis side effects legalidad de comprar cialis cialis side effects cialis 5 mg schweiz if a woman takes a mans cialis cialis qualitat get cheap cialis
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:29 ب.ظ

Kudos! Lots of material.

cialis 20mg cialis generico online enter site 20 mg cialis cost generic cialis with dapoxetine we choice free trial of cialis get cheap cialis buy original cialis cilas deutschland cialis online brand cialis nl
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:30 ق.ظ

Many thanks, I enjoy this!
cialis cipla best buy cialis 100 mg 30 tablet precios cialis peru cialis preise schweiz rezeptfrei cialis apotheke order a sample of cialis canada discount drugs cialis click here cialis daily uk cialis 20 mg tadalafil tablets
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:14 ق.ظ

You explained this really well.
buy 10 mg levitra buy levitra generic cheap 20mg levitra vardenafil generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 04:30 ق.ظ

Awesome posts. Thanks a lot!
cialis online pastillas cialis y alcoho cialis preise schweiz cialis great britain cialis super acti legalidad de comprar cialis cialis patentablauf in deutschland cialis italia gratis fast cialis online wow cialis tadalafil 100mg
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 8 مهر 1397 01:55 ق.ظ

Cheers, Plenty of posts!

only best offers cialis use import cialis prezzo cialis a buon mercato cialis wir preise calis cialis herbs buy generic cialis buy online cialis 5mg cialis 10 doctissimo cialis tablets
northwest pharmacies mail order
شنبه 31 شهریور 1397 04:39 ب.ظ

Appreciate it, Loads of write ups!

drugstore online canada north west pharmacies canada best canadian pharmacies online canada pharmaceuticals online canadian pharmacies online prescriptions pharmacy onesource pharmacy near me canadian pharmacy online 24 canadian pharmacycanadian pharmacy canada vagra
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:17 ب.ظ

Useful data. Kudos.
cialis dosage import cialis cialis reviews buy cialis uk no prescription generic low dose cialis cialis para que sirve buy online cialis 5mg generic cialis in vietnam cialis lowest price canadian discount cialis
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:06 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
achat cialis en itali cialis coupon discount cialis look here cialis order on line cialis reviews only now cialis 20 mg cialis arginine interactio cialis tadalafil tarif cialis france cialis sans ordonnance
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:13 ب.ظ

You actually suggested it really well!
trusted pharmacy canada scam canada medication list cialis canadian pharmacy pharmacy canada reviews canadian prescriptions online serc 24 mg order canadian prescriptions online trusted pharmacy canada scam northwest pharmacies canadian viagra cialis canadian pharmacy
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:45 ق.ظ

Very good information, Regards!
buy viagra in pharmacy buy viagra south africa where can i buy real viagra online pharmacy levitra viagra no rx viagra buy online usa want to buy viagra pharmacy buy online buy viagra 100mg how to buy viagra online uk
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:36 ق.ظ

Awesome tips. Appreciate it!
cialis generico lilly achat cialis en suisse look here cialis order on line generic cialis 20mg uk low dose cialis blood pressure cialis e hiv brand cialis nl we use it cialis online store cialis 5mg prix only best offers 100mg cialis
cialisonla.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:48 ب.ظ

Thank you. I appreciate it.
where to buy cialis in ontario cialis alternative tesco price cialis cialis side effects we use it cialis online store are there generic cialis legalidad de comprar cialis free generic cialis cuanto cuesta cialis yaho low cost cialis 20mg
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:03 ق.ظ

You mentioned that exceptionally well.
cialis tablets click here to buy cialis cialis purchasing viagra vs cialis vs levitra acheter cialis meilleur pri buy generic cialis buy online cialis 5mg cialis arginine interactio link for you cialis price cialis kaufen
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ

You actually said that exceptionally well!
cialis generic availability tadalafil 10 mg acheter cialis meilleur pri cialis online cialis bula generic cialis at walmart wow cialis 20 cialis online prix cialis once a da acheter cialis meilleur pri
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30